Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ

Megas Kanon

 

Δρ Γεωργίου Κάκκουρα* 

 Στὸ πνευματικὸ ταξίδι τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ μεταφέρει τὸν πιστό, ὕστερα ἀπὸ ἀγώνα καὶ ἀγωνία, στὸ ἀπάνεμο λιμάνι τῆς Ἀνάστασης, φάρος φωτεινὸς γιὰ ἐνίσχυση πνευματικὴ στέκεται ὁ Μέγας Κανὼν (Μεγάλος Κανόνας).

Γράφει στὸ Συναξάρι του ὁ Ἅγιος Νικηφόρος Κάλλιστος ὁ Ξανθόπουλος: «Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Πέμπτῃ τῆς πέμπτης ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, κατὰ τὴν ἀρχαίαν παράδοσιν, ψάλλομεν τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου καὶ Κατανυκτικοῦ Κανόνος», προτάσσοντας στὸ τέλος καὶ τοὺς δύο «πρὸς κατάνυξιν» στίχους: «Τρόποις, Ἰησοῦ, κατανύξεως δίδου· Ἄδουσι νυνὶ Κανόνα σοι τὸν Μέγαν».

Σήμερα ἡ λειτουργικὴ αὐτὴ πράξη, νὰ ψάλλεται δηλαδὴ ὁ Μέγας Κανὼν στὸν ὄρθρο τῆς Πέμπτης ἐπεκράτησε μόνο στὰ μοναστήρια. Στοὺς ἐνοριακοὺς ναούς, στὶς πόλεις μας καί τὰ χωριά, ψάλλεται τὴν Τετάρτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδας τῶν Νηστειῶν,  μαζὶ μὲ τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο.

Ὁ Κανόνας γενικότερα, τὸ κυρίαρχο ποιητικὸ εἶδος στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἕνας ἐκτενὴς ὕμνος ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ Ὠδές. Κάθε ᾠδὴ περιλαμβάνει ἕνα ἀριθμὸ τροπαρίων (στροφές).

Ὅμως ὁ Μέγας Κανὼν διαφέρει. «Λέγεται δὲ Μέγας Κανών, ἴσως ἄν τις εἴποι, καὶ κατὰ τὰς ἐννοίας, καὶ τὰ ἐνθυμήματα· γόνιμος γάρ ἐστιν ὁ τούτου Ποιητής, ἀρίστως αὐτὰ συντιθέμενος καὶ ὅτι τῶν λοιπῶν Κανόνων, ἀνὰ τριάκοντα, καὶ μικρόν τι πρός τροπαρίων ἐχόντων, οὗτος εἰς διακόσια καὶ πεντήκοντα πρόεισιν ἑνὸς ἑκάστου ἄρρητον ἀποστάζοντος ἡδονήν. Ἀρμοδίως οὖν ἄρα καὶ προσηκόντως ὁ Μέγας οὗτος Κανών, καὶ μεγάλην κεκτημένος κατάνυξιν, καί τῇ μεγάλῃ τῶν Τεσσαρακοστὼν κατατέτακται» ἀναφέρει ὁ ἅγιος Νικηφόρος.

Γιὰ τὰ νοήματά του λοιπόν, τὸ πρωτότυπο εἶδος του, τὴ δομὴ καὶ τὴν ἔκτασή του ὀνομάζεται ὁ Κανόνας Μέγας. «Τοῦτον τὸν ὄντως μέγιστον τῶν Κανόνων ἁπάντων, ἀρίστως καὶ τεχνηέντως ἡρμόσατο, καὶ συνέγραψεν ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Ἀνδρέας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ὁ καὶ Ἱεροσολυμίτης ὀνομαζόμενος» (7ος αἰώνας), μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἱερὸς Κάλλιστος.

Ὁ ἴδιος ὁ ποιητής, ὁ ἅγιος Ἀνδρέας, σὲ μία ἀπὸ τὶς ὁμιλίες του προδιαγράφει τὸ σκοπὸ καὶ προορισμὸ τοῦ ἔντεχνου ποιήματός του, λέγοντας τὰ ἑξῆς: «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν· ἐτοιμαστέον οὖν ἡμῖν τὰ πρὸς ἔξοδον καὶ τὰ πρὸς ταφὴν ἐπιτήδεια. Αὐξήσωμεν ἡμῖν αὐτοῖς τὴν ἐπιτύμβιον μέριμναν. Μηδεὶς οὕτω χαῦνος ἔστω καὶ ταῖς ἡδοναῖς ἔκλυτος, ὡς τὴν εἰς τὸν Χριστὸν ἀνάλυσιν δευτέραν θέσθαι τῆς μετὰ πολλοῦ διαμονῆς καὶ συμπήξεως». Θέτει ὁ συγγραφέας ἅγιος, τὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀντιμετώπισής του ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἕτοιμος γιὰ τοῦτο τὸ ὁριακὸ σημεῖο τῆς ζωῆς του; Καὶ  «τίνα παρουσιάσωμεν πρὸ τοῦ Κριτοῦ;»

Ἔτσι λοιπὸν ὁ συγγραφέας, ὁ κάθε ἀπόγονός του πρώτου Ἀδάμ, μέσα ἀπὸ τὸν ὕμνο, ὁδηγεῖται σὲ ἕνα πνευματικὸ ξέσπασμα. Προσπαθεῖ νὰ συνειδητοποιήσει μέσα σὲ μία βιβλικὴ ἀτμόσφαιρα τὶς τραγικὲς διαστάσεις τῆς πτώσης του. Τὴν ἀλλοτρίωσή του, τὴν ἀγωνία καὶ τὴ μοναξιά του.

Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς θὰ ἀποτελέσει τὸ ἐγερτήριο σάλπισμα ποὺ θὰ τὸν φέρει σὲ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητάς του καὶ θὰ τὸν ὁδηγήσει μέσα ἀπὸ τὴ συντριβὴ καὶ τὴ μετάνοια κοντὰ στὸ Θεό. Θὰ ζητήσει ἀπὸ τὸ Δεύτερο Ἀδάμ, τὸ Χριστό, νὰ τὸν ἐλευθερώσει  «ἀπὸ τὸν κλοιὸν τὸν βαρύν, τὸν τῆς ἁμαρτίας», καὶ να τὸν ἐπαναφέρει  σὲ κοινωνία ἀγάπης μὲ τὴν «Τριαδικὴν μίαν Θεότητα».

Κατανοώντας ὁ ἱερὸς Ξανθόπουλος τὸν Ἀνδρέα Κρήτης γιὰ τὴν ἔντονα δραματικὴ καὶ πρωτότυπη διαπραγμάτευση τοῦ θέματος ἐπεξηγεῖ στὸν κάθε πιστὸ πώς: «πᾶσαν γὰρ Παλαιᾶς καὶ Νέας Διαθήκης ἱστορίαν ἐρανισάμενος καὶ ἀθροίσας, τὸ παρόν ἡρμόσατο μέλος, ἀπὸ Ἀδὰμ δηλαδή, μέχρι καὶ αὐτῆς τῆς Χριστοῦ Ἀναλήψεως, καὶ τοῦ τῶν Ἀποστόλων κηρύγματος. Προτρέπεται γοῦν διὰ τούτου πᾶσαν ψυχήν, ὅσα μὲν ἀγαθὰ τῆς ἱστορίας ζηλοῦν καὶ μιμεῖσθαι πρὸς δύναμιν, ὅσα δὲ τῶν φαύλων ἀποφεύγειν καὶ ἀεὶ πρὸς Θεὸν ἀνατρέχειν, διὰ μετανοίας, διὰ δακρύων καὶ ἐξομολογήσεως καὶ τῆς ἄλλης δηλονότι εὐαρεστήσεως».

Τοῦτο βλέπουμε χαρακτηριστικὰ νὰ μᾶς τὸ ὑπογραμμίζει σὲ δυὸ ἀπὸ τὰ τροπάριά του (Θ’ Ὠδή, β’ καὶ δ’ τροπάριο). Τὰ μεταφέρουμε σὲ ἁπλὴ γλώσσα:

α) Τοῦ Μωϋσῆ ἔφερα μπροστά σου, ψυχή μου,

τὴν περιγραφὴ τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου.

Καὶ ἀπὸ κεῖνον πῆρα

κάθε σημαντικὴ γραφὴ

ποῦ ἐξιστορεῖ τὴ ζωὴ

ἀνδρῶν δικαίων καὶ ἁμαρτωλῶν.

Ἀπ’ αὐτούς, ψυχή μου, μιμήθηκες

τοὺς δεύτερους κι ὄχι τοὺς πρώτους.

Ἔτσι ἁμάρτησες πρὸς τὸ Θεό.

 

β)    Ἀπ’ τὴν Καινὴ Διαθήκη

φέρνω μπροστά σου, ψυχή μου,

τὰ ὑποδείγματα ποὺ σ΄ ὁδηγοῦνε

σὲ κατάνυξη.

Προσπάθησε νὰ μιμηθεῖς τοὺς δικαίους

καὶ νὰ ἀποφεύγεις τοὺς ἁμαρτωλοὺς

καὶ νὰ ἐξιλεώσεις τὸ Χριστὸ

μὲ προσευχὲς καὶ νηστεῖες

μὲ ἁγνότητα καὶ σεμνότητα.

 

Γράφει ὁ μακαριστὸς πατὴρ Αlexander Schmemann: «Μποροῦμε νὰ περιγράψουμε τὸν κανόνα αὐτὸ σὰν θρῆνο μετάνοιας πού μας μεταφέρει στὸ βάθος καὶ στὸ στάδιο δράσης τῆς ἁμαρτίας, κλονίζοντας τὴν ψυχή μας μὲ τὴν ἀπόγνωση, τὴ μετάνοια καὶ τὴ ἐλπίδα. Μὲ μία μοναδικὴ τέχνη ὁ ἅγιος Ἀνδρέας συνυφαίνει τὰ μεγάλα βιβλικὰ θέματα: Ἀδὰμ καὶ Εὔα, Παράδεισος καὶ πτώση, Πατριάρχες, Νῶε καὶ κατακλυσμός, Δαυίδ, Χώρα τῆς Ἐπαγγελίας καὶ τελικὰ Χριστὸς καὶ Ἐκκλησία, ὁμολογία τῶν ἁμαρτιῶν καὶ μετάνοια. Τὰ γεγονότα τῆς ἱερῆς ἱστορίας παρουσιάζονται σὰν γεγονότα τῆς ζωῆς μου. Οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ στὸ παρελθὸν ἀποβλέπουν σὲ μένα καὶ στὴ σωτηρία μου, ἡ τραγῳδία τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ προδοσία παρουσιάζονται σὰν προσωπικὴ δική μου τραγῳδία. Ἡ ζωή μου παρουσιάζεται σὰν ἕνα κομμάτι τῆς μεγάλης πάλης ἀνάμεσα στὸ Θεὸ καὶ τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους ποὺ ἐπαναστατοῦν ἐναντίον μου».

Ἔτσι ὁ Κανόνας παρουσιάζει ἔντονο πένθιμο καὶ θρηνώδη χαρακτήρα  ποὺ μοιάζει ὡς «Ἀδαμιαῖος Θρῆνος» Καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχή του, τὸ πρῶτο τροπάριό του, φανερώνει βαθιὰ προσωπικὸ τόνο καὶ θρῆνο:

«Πόθεν ἄρξομαι θρηνεῖν

τὰς τοῦ ἀθλίου μου βίου πράξεις

ποίαν ἀπαρχὴν ἐπιθήσω Χριστέ,

τῇ νῦν θρηνῳδίᾳ;

Ἀλλ’  ὡς εὔσπλαχνός μοι δὸς

παραπτωμάτων ἄφεσιν».

 

«Πόθεν ν’ ἀρχίσω νὰ θρηνῶ

τὶς πράξεις τῆς ἀθλίας μου ζωῆς

ποιά νὰ βάλω, Χριστέ μου, πρώτη πράξη

σ’αὐτό μου τὸν θρῆνο;

Σπλαχνικὸς  ὅμως καθὼς εἶσαι

δῶσ’ μου τῶν ἁμαρτημάτων μου τὴν ἄφεση».

Ακριβῶς τὸ ἔργο καὶ ὁ σκοπὸς τοῦ Μεγάλου Κανόνα εἶναι τοῦτο: νὰ ξεσκεπάσει τὴν ἁμαρτία καὶ ἔτσι νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴ μετάνοια. Ἡ ἀποκάλυψη αὐτὴ γίνεται μὲ μία βαθειὰ ἐνατένιση στὴ μεγάλη βιβλικὴ ἱστορία ποὺ εἶναι αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ ἱστορία τῆς ἁμαρτίας, τῆς μετάνοιας καὶ τῆς συγγνώμης.

Τὸ βαθὺ περιεχόμενο καὶ ὁ σκοπὸς τοῦ Μεγάλου Κανόνος  θὰ μποροῦσαν νὰ συνοψιστοῦν στὸ Κοντάκιό του, ποὺ εἶναι ἴσως τὸ γνωστότερό του τροπάριο:

«Ψυχή μου, ψυχή μου,

ἀνάστα, τὶ καθεύδεις;

Τὸ τέλος ἐγγίζει

καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι·

ἀνάνηψον οὖν,

ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός,

ὁ πανταχοῦ παρὼν

καὶ τὰ πάντα πληρῶν».

 

«Ψυχή μου, Ψυχή μου,

σήκω πάνω! Γιατί κοιμᾶσαι;

Τὸ τέλος πλησιάζει

καὶ σ’ ἀναμένει ταραχή.

Ξύπνα λοιπόν!

Γιὰ νὰ σὲ λυπηθεῖ ὁ Χριστὸς καὶ Θεός,

ἐκεῖνος ποὺ βρίσκεται παντοῦ

καὶ τὰ πάντα γεμίζει μὲ τὴν παρουσία Του».

Ὁ ποιητὴς ἀπευθύνεται γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ πρὸς τὴν ψυχή του. Πολὺ ἔντονα ἐπιδιώκει τὴν πνευματική της ἀφύπνιση. Τὴν βλέπει νὰ κοιμᾶται ἀμέριμνα, γιὰ αὐτὸ τῆς φωνάζει νὰ ξυπνήσει καὶ νὰ «ἀναστεῖ».  Ξέρει πὼς ἡ ἀμέλεια καὶ ἡ ἀκηδία τῆς ψυχῆς μοιάζει μὲ ὕπνο καὶ νυσταγμό της, ἐνῷ ἡ πνευματικὴ ζωὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀγρυπνία τῆς συνείδησης καὶ τὴν ἐγρήγορση τοῦ πνεύματος. Τῆς ὑπενθυμίζει ἔτσι τὸ τέλος της καὶ τὴν ὥρα τῆς κρίσεως. Γιατί ἡ μνήμη τοῦ θανάτου καὶ τῆς φοβερῆς ὥρας τῆς κρίσεώς μας ἀφυπνίζει.

Καὶ ὁ ποιητὴς συνεχίζει τώρα νὰ προστάζει τὴν ψυχή του· «Ἀνάνηψον». Τὴν καλεῖ νὰ ἀνανήψει, νὰ συνέλθει, νὰ ‘ρθεῖ στὰ σύγκαλά της· γιὰ νὰ τὴν λυπηθεῖ ὁ Χριστός, «ὁ πανταχοῦ παρὼν Θεός». Ἡ νήψη τῆς ψυχῆς εἶναι τὸ σημαντικότερο στοιχεῖο τοῦ ἀγώνα γιὰ πνευματικὴ πρόοδο καὶ τελείωση. Γιὰ τοῦτο ἔχει ἰδιαίτερη σημασία μέσα στὴν ὀρθόδοξη θεολογία καὶ τὴ βιβλικὴ καὶ τὴν ἀσκητικὴ ποὺ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὀνομάζεται καὶ «νηπτικὴ θεολογία».

Γιὰ νὰ καταλάβουμε σωστὰ τὸ Μεγάλο Κανόνα θὰ πρέπει νὰ ξέρουμε τὴν Ἁγία Γραφή. Νὰ ‘χοῦμε τὴν ἱκανότητα ὅμως νὰ μεταφέρουμε τὰ νοήματά του στὴ ζωή μας. Νὰ μποῦμε καὶ νὰ ζήσουμε μέσα στὸν κόσμο τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ. Δὲν ὑπάρχει πιὸ σωστὸς δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ σ’ ἕνα τέτοιο κόσμο ἀπὸ τὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ὀρθόδοξη λατρεία δὲν εἶναι μόνο μετάδοση τῆς βιβλικῆς διδασκαλίας ἀλλὰ πολὺ περισσότερο φανέρωση τοῦ βιβλικοῦ τρόπου ζωῆς.

Τοῦτον τὸν τρόπο προσπαθεῖ νὰ καταδείξει καὶ ὁ Μεγάλος Κανόνας τοῦ Ἀνδρέα Κρήτης· «Ἐτάχθη δὲ κατὰ τὴν παροῦσαν ἡμέραν ψάλλειν καὶ ἀναγιγνώσκειν δι’ αἰτίαν τοιαύτην. Ἐπειδὴ γὰρ πρὸς τὸ τέλος ἐγγίζει ἡ Ἁγία Τεσσαρακοστή, ἵνα μὴ οἱ ἄνθρωποι, ῥᾴθυμοι γεγονότες, πρὸς τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνας ἀμελέστερον διατεθῶσι, καὶ τοῦ σωφρονεῖν καθάπαξ ἐν πᾶσιν ἀπόσχοιντο, ὁ μέγιστος Ἀνδρέας, οἵα τις ἀλείπτης, διὰ τῶν ἱστοριῶν τοῦ Μεγάλου Κανόνος, τῶν μεγάλων ἀνδρῶν λέγων τὴν ἀρετήν, καὶ τῶν φαύλων αὔθις τὴν ἐκτροπήν, ὡς ἄν τις φαίῃ, γενναιοτέρους καὶ κάμνοντας παρασκευάζει, καὶ ἀνδρικῶς τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεκτείνεται» ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Νικηφόρος Κάλλιστος ὁ Ξανθόπουλος.

Ἐνῷ ὁ Μ. Κανὼν ἀποτελεῖ μέσον συντριβῆς ταυτόχρονα εἶναι καὶ στήριγμα ἐλπίδας. Γιατὶ καὶ ὁ συγγραφέας του,  ἀλλὰ καὶ ὁ κάθε πιστός, ξέρει πὼς ἡ ἐπιστροφὴ κοντὰ στὸν Πατέρα Θεὸ εἶναι γυρισμὸς «στὴν πηγὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, στὸ  πλήρωμα τῆς ἄρρητης χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης».  Καὶ τοῦτο δίνει θάρρος στὸν καθένα, ἀφοῦ, ὅπως λέει καὶ ὁ ἱερὸς Κάλλιστος: «εἰς τοσοῦτόν ἐστιν εὔρους καὶ ἐμμελὴς ὁ Κανών, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν σκληροτέραν ψυχὴν ἱκανὸς μαλάξαι, καὶ πρὸς ἀνάληψιν ἀγαθοῦ διεγείραι».

 


* Ὁ κ. Γεώργιος Κάκκουρας εἶναι δρ Θεολογίας, Ἀναπληρωτὴς Διευθυντὴς στὴ Μέση Ἐκπαίδευση.

Advertisements

ΑΝΘΙΜΟΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ «ΤΟ ΠΑΠΑΔΑΚΙ ΤΟΥ ΛΩΒΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΚΑΙ «ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

 

 

ΒΒΒΒ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

 

Η βιογραφική δοκιμή που ακολουθεί, είναι βασισμένη σε πληροφοριακό υλικό που μου διέθεσε η ακάματη ως σήμερα στα ενενήντα εννιά του ευλογημένη μέλισσα, η μεγάλη και λίαν σεβαστή μορφή για μένα και όσους πολλούς άλλους του λόγιου και όχι μόνο Αρχιμανδρίτη π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλου. Δημοσιεύτηκε το έτος 1989, τρία χρόνια πριν την αγιοκατάταξή του -1992- μαζί με αντίστοιχη ακόμα έξι «μορφών αγωνιστικής αγιότητας της Εκκλησίας των χρόνων μας»*, Προσφέρεται στους επισκέπτες της εκλεκτής Ιστοσελίδας «Αναστάσιος» με τον ανωτέρω λιτό τίτλο, που εξηγεί ευκρινώς την ένταξη τιμής της οσιακής μορφής του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, και τον πανηγυρικό εορτασμό της μνήμης του -15 Φεβρουαρίου- από τον περικαλλή εκεί ναό, τον αφιερωμένο στην αγαπημένη του εικόνα, μητρικό του κειμήλιο, «Παναγία η Βοήθεια».

 

 

Είναι ντροπή, μα θα το εξομολογηθώ. Δεν έλαβα μέρος ούτε μια φορά στις εξορμήσεις αγάπης -κοινώς ολιγόωρης φιλικής αναστροφής- των ΧΜΟ Ανωτέρου Πειραιά- στο κοντινό Λεπροκομείο. Φόβος και προκατάληψη μου δημιουργούσαν μια ιδιότυπη αναστολή, που με κρατούσε μακριά από ανθρώπους τόσο μεγάλης δοκιμασίας, παρά τις διαβεβαιώσεις των γιατρών της συντροφιάς για το ακίνδυνο του εγχειρήματος!  Και αυτά σε μια εποχή -δεκαετία 1950- που είχε νικηθεί η βιβλική νόσος.

Έχοντας, λοιπόν, μια τόσο αρνητική προσωπική εμπειρία, είναι φυσικό να καταθέτω το μέγιστο θαυμασμό μου πρώτιστα και κύρια στην έκτακτη αγάπη που κοσμούσε αυτό το λαμπρό ανάστημα της Εκκλησίας του μυροβόλου νησιού της Χίου, και τον αξίωνε όχι μια ή δυο ώρες, μέρες, εβδομάδες ή μήνες, αλλά δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια να στέκεται Εφημέριος και Πατέρας της μικρής εκκλησιαστικής κοινότητας των λεπρών της, και κατόπιν τον αντίστοιχο σεβασμό  μου για μοναστικά-ασκητικά του αθλήματα και τα περί την ίδρυση της μεγάλης γυναικείας Μονής της «Παναγίας Βοήθειας» ποικίλα όσα αγωνίσματά του.

Και θα προσθέσω ότι, ίσως και να τον αδικούν όσοι έγραψαν γι αυτόν με το να δείχνουν ότι προσπερνούν με τόσο ελάχιστα  στοιχεία ένα όντως μέγα θαύμα, μια τόσο μακρά θητεία σε μια άκρως αγαπητική διακινδύνευση για ανθρώπους τόσο βαριάς οδύνης. Είναι, βλέπετε, αυτό που ενοχλητικά πια έχω τονίσει … ότι σ’ εμάς τους χριστιανούς της και κατά την Ανατολή Ορθόδοξης Εκκλησίας πέφτει όχι λίγο βαρύς ο σταυρός ο σταυρός της ανοιχτής αγάπης για τον άνθρωπο. Φαίνεται επίσης ότι δεν έχουμε την ταπείνωση, τη στοιχειώδη μάλιστα, να ομολογήσουμε αυτή μας την αδυναμία. Και όχι μόνο, αλλά και υποσυνείδητα, πλην σαφέστατα επιχειρούμε μια υπεραναπλήρωση της με την προβολή ασκητικομοναστικών προτεραιοτήτων. Όμως ο Ιερομόναχος Άνθιμος Βαγιάνος θα σηκώσει επάξια και για μακρό χρόνο πρώτα το βαρύτατο Σταυρό της ανοιχτής αγάπης για τον άνθρωπο της φοβερής λεπρικής οδύνης, και από εκεί πολύπειρος στην έμπρακτη πνευματικότητα πια θα βγει στην πνευματική ηδονή της καρδίας των θείων ερώτων της «Παναγίας Βοήθειας» !

******    ***   *****

     Ο μικρός Αργύρης … γεννήθηκε το 1869 … στα Λιβάδια του σκλαβωμένου τότε μαρτυρικού νησιού της Χίου. Δεν ευτύχησε να λάβει την παραμικρή μόρφωση, και τα της ζωής του θα αντιμετώπιζε ασκώντας την τέχνη του υποδηματοποιού -τσαγκάρη- στην εκμάθηση της οποίας επιδόθηκε έγκαιρα … Ως τα δεκαόκτώ του χρόνια ουσιαστικά τίποτε δεν έδειχνε ότι από την ταπεινή ύπαρξη αυτού του απλοϊκού ανθρώπου σχεδίαζε ο Θεός «να φανερώσει την υπερβολή της δύναμής του» στις μέρες μας. Ίσως η συγκινητική αφήγηση του πιο μεγάλου αδελφού του Νικόλα ότι, «πολλές φορές αισθανόταν να βλέπει ολοζώντανη τη λαμπρή όψη της γλυκιάς Παναγιάς πάνω από το κεφάλι του μικρού Αργύρη», μπορεί να μας βγάλει στην υποψία για κάποια μυστικά σημάδια θείας επιλογής του σε ανύποπτο χρόνο.

Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, και χωρίς να θέλω να πω ότι η τολμηρή του απόφαση για το μεγάλο άλμα στο Θεό δεν κυοφορήθηκε νωρίτερα μέσα του, θα θεωρήσω σημαδιακή ώρα της ζωής του την 23η Αυγούστου του 1887, μέρα της απόδοσης της γιορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου. Τη μέρα αυτή φάνηκε «πως τα θεμέλια αυτού του ανθρώπου είναι στα βουνά», καθώς θα έλεγε ο ραψωδός του Αιγαίου νομπελίστας ποιητής μας Οδυσσέας Ελύτης, αφού αγκαλιά με μια εικόνα της «Παναγίας Βοήθειας», καθώς την έλεγε, πολύτιμο κειμήλιο της μάνας του, διέσχισε λαγκάδια, πλαγιές και βουνά, κι έφτασε σε κείνο το μαγευτικό ύψος του Προβατά -βουνό στο κέντρο του νησιού- όπου ο ξακουστός ασκητής Παχώμιος είχε στήσει την περίφημη Σκήτη των Πατέρων Νικήτα και Ιωσήφ.

Ο σκοπός της εδώ έλευσής του ήταν καθαρά πρακτικός, τουλάχιστον στην αρχή. Ήθελε να του φροντίσουν οι μοναχοί το κειμήλιό του, την εικόνα της «Παναγίας Βοήθειας». Όμως τα πράγματα θα πάρουν μια άλλη τροπή, θα εκδηλωθεί  ανοιχτά και θερμά ο βαθύς πόθος του για αφιέρωση στο Θεό. Φαίνεται ότι η μορφή του Γέροντα της Σκήτης άσκησε δυναμική επίδραση στην ψυχή του νεαρού παλικαριού. Και καθώς οι νέοι είναι συχνά άνθρωποι των γρήγορων αποφάσεων, ο δεκαοκτάχρονος Αργύρης, δεν αναβάλει ούτε λεπτό, ζητάει από τον Παχώμιο να τον δεχτεί υποταχτικό καλογεροπαίδι του.

Οι πολύπειροι Γέροντες τιμούν συνήθως το νεανικό ενθουσιασμό, αλλά παράλληλα τον βάζουν σε συστηματική δοκιμή. Αυτό έκανε και ο Παχώμιος, ευλόγησε την απόφαση του νέου, αλλά του υπέδειξε να γυρίσει στο σπίτι του, κι εκεί να τηρήσει ένα κανόνα νηστείας, προσευχής, αγρυπνίας και εργασίας που του όρισε. Τον έστειλε, δηλαδή, να δοκιμάσει αν, και πόσο θα μπορούσε να αντέξει ο μεγάλος πόθος του στις επαναστάσεις της νιότης, στις συνήθεις αντιδράσεις που προκαλεί σε μια οικογένεια μια τέτοια απόφαση, στις ειρωνείες των συνομηλίκων του, στα μικρόψυχα κουτσομπολιά της γειτονιάς. Κάθε Κυριακή θα ερχόταν στο Γέροντα, στη Σκήτη, όπου θα του ανανέωνε την ευλογία και το σχετικό κανόνα.

Αποφασισμένος ο Αργύρης δέχεται με χαρά αυτή τη δοκιμασία, είναι οι εξετάσεις ζωής γι αυτόν! Γεμάτα δέκα χρόνια ζει λιτότατα, αφού συχνά και το φαγητό του  ακόμα το προσφέρει σε κάποιο φτωχό, μαζί με τα χρήματα που έβγαζε ασκώντας την τέχνη του υποδηματοποιού, νηστεύει, προσεύχεται, συχνά ακατάπαυστα όλη τη νύχτα. Και ο Γέροντας από τις κατά Κυριακή επισκέψεις διαπιστώνει πιστότητα στο όραμα, πρόοδο στην άσκηση σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που δε διστάζει να πει κάποτε στους αδερφούς της Σκήτης: «Ο Αργύρης, αυτός ο αρχάριος είναι ένας τέλειος καλόγερος. Κανένας από σας, κι ας είστε καλόγεροι πενήντα χρονών, δεν τον φτάνει στην αρετή. Μέσα του κατοίκησε η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Μια μέρα θα δώσει κάτι μεγάλο στην Εκκλησία». Έτσι το 1898 τον δέχεται στη Σκήτη, τυπικά ως απλό ρασοφόρο και τον ονομάζει Άνθιμο. Ουσιαστικά όμως του δείχνει τέτοια εμπιστοσύνη, που του αναθέτει τη γενική επίβλεψη και επιστασία της ανοικοδόμησης της γυναικείας Μονής του Αγίου Κωνσταντίνου.

Δεν ξέρουμε πόσο κράτησε αυτή η ενθουσιώδης και ακαταπόνητη, έτσι θα κάνει πάντα,

επίδοσή του στο ιερό έργο της ανοικοδόμησης του Μοναστηριού. Κράτησε ίσως τόσο όσο χρειαζόταν για να φανερωθεί από τη μια η μεγάλη προθυμία του πνεύματός του, ο ζήλος και οι ικανότητές του, κι από την άλλη η φυσική ασθένεια της σάρκας του. Κάποια αρρώστια στο στομάχι τον βασάνιζε, και τελευταία έβαζε φαίνεται, σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του. Γι αυτό με υπόδειξη του Παχώμιου, αλλά με μεγάλη λύπη, αναγκάζεται να απομακρυνθεί από τη Σκήτη των Πατέρων και να συνεχίσει την πνευματική του πορεία, όπως πρώτα στο σπίτι του. Στην αρχή κοντά στους γέροντες και καταβεβλημένους γονείς του, που μαζί με τους αγαπημένους του φτωχούς της γειτονιάς θα τον βλέπουν ως αληθινό άγγελο αγάπης, που τους έστειλε ο Θεός, κι αργότερα σε ένα μικρό κελί που θα χτίσει μόνος του στην άκρη του πατρικού κτήματος.

Και όλα αυτά τώρα με ένα πιο αυστηρό ασκητικό κανόνα που του όρισε ο Παχώμιος, και ύστερα ο διάδοχός του Ανδρόνικος, οι οποίοι θα τον θεωρούν αναπόσπαστο μέλος της αδελφικής τους κοινότητας. Έτσι, στις 25 Ιουλίου 1909 ο Ανδρόνικος θα τον ανεβάσει στο τέλειο σχήμα της μοναχικής βιωτής και πολιτείας. Είναι πια σαράντα χρονών, μεστός σε ασκητική εμπειρία, ακμαίος σε αγάπη. Ίσως είχε έρθει η ώρα που ο Θεός θα αποκάλυπτε τα πιο συγκεκριμένα σχέδιά του γι αυτόν τον άσημο, μα τόσο άγιο άνδρα.

******   ***   ******

Ένα χρόνο μετά, 1910 … έρχεται στο Αδραμύττιο της Μ. Ασίας, ναυτικό και εμπορικό

κέντρο τότε, με ανθούσα ελληνική παροικία, προσκαλεσμένος από τον «παγερή»-νουνό και συγγενή του μεγαλέμπορο Στέφανο Διοματάρη. «Στενός, μακρύς, πνιγμένος στο φτωχικό του ράσο, με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, απλός και σεμνός στην εμφάνιση, με θεϊκή γλύκα στο πρόσωπο, και στο βλέμμα του ασκητική γαλήνη … Τον έφερε ο μπαμπάς να τον βοηθήσει να γίνει παπάς κατά την επιθυμία του, διότι ο τότε Μητροπολίτης Χίου Ιερώνυμος Γοργίας, δεν εδέχετο με κανένα τρόπο να τον χειροτονήσει, επειδή δε γνώριζε γράμματα», διαβάζουμε σε επιστολή της Ανδρονίκης Διοματάρη-Λάμπρου, κόρης του νονού του.

Παράδοξο, ένας Επίσκοπος που διδάσκει ότι «τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ίνα τους σοφούς καταισχύνη» δεν μπορεί να διακρίνει ότι κάτω από την απλοϊκότητα και πίσω από την αγραμματοσύνη αυτού του ανθρώπου κρύβεται ένας «πολύτιμος μαργαρίτης» για την Εκκλησία, και ένας έμπορος που καθημερινή ασχολία του είναι το χρήμα και η πραμάτεια, το βλέπει αυτό πεντακάθαρα! Παράξενες αντιστροφές επιτρέπει ο Θεός … Έτσι μετά τον ασκητή Παχώμιο, ένας έμπορος και όχι ένας Επίσκοπος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του Άνθιμου Βαγιάνου!

«Μόλις ήρθε στο Αδραμύττιο, ο μπαμπάς μου και παγερής του, όπως τον έλεγε, συνεχίζει η Ανδρονίκη Διοματάρη-Λάμπρου, βάλθηκε να του μάθει λίγα γράμματα, για να μπορεί να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Κατά το μεγαλύτερο αδελφό μου, του πήρε δάσκαλο, κάποιον έμπειρο και σοφό Καρακατσάνη λεγόμενο, για να τον προχωρήσει γρήγορα. Κράτησε πολλούς μήνες η προετοιμασία, και θυμάμαι καλά, πως κάποια μέρα έφυγαν για τη Σμύρνη, για να τον χειροτονήσει ο Μητροπολίτης Εφέσου με τον οποίο είχε στενούς δεσμούς ο μπαμπάς…». Και να μην πω ότι όλα αυτά μπορούσε να τα είχε κάνει ή έστω υποβοηθήσει ο Μητροπολίτης Χίου, διαβλέποντας τον ένθερμο ζήλο αυτού του ανθρώπου, που δεν ήταν δα

και κανένα μικρό παιδάκι, ήταν σαράντα χρονών ‘άνδρας. Να παρατηρήσω μόνο ότι φαίνεται δε διέθετε, ούτε το ρεαλισμό, ούτε το ανοιχτό μάτι του  Στέφανου Διοματάρη, ο οποίος δεν άργησε να καταλάβει ότι, μέσα σε ελάχιστο χρόνο αυτός ο άσημος καλόγερος θα κατακτούσε τις καρδιές των χριστιανών του Αδραμυττίου που δεν άργησαν να σπεύσουν να ακούσουν τα απλά λόγια του με την αίσθηση ότι ακούνε λόγια παράκλησης Θεού. Γι αυτό και γεμάτος χαρά θα βλέπει τον Άνθιμο στις 7 Νοεμβρίου 1910 να χειροτονείται Διάκονος από το Μητροπολίτη  Εφέσου Ιωακείμ, και την επομένη 8 Νοεμβρίου, γιορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ να ανεβαίνει στο βαθμό του Πρεσβύτερου από τα ευλογημένα χέρια του Βοηθού Επίσκοπου Μύρινας Αλέξανδρου στο ναό της Αγίας

Άννας Κορδελιού της Σμύρνης, και συνάμα να τιμάται με το οφίκιο του Πνευματικού για την επαρκή ασκητική εμπειρία του. Τώρα πια ο δρόμος γι αυτόν ήταν ανοιχτός , το μεγάλο βήμα είχε γίνει, ξεκινούσε για τις μεγάλες επιβεβαιώσεις του.

Με την ευλογία του ονόματος του Θεού στα χείλη και με άφατη ευφροσύνη στην καρδιά που αξιωνόταν να διακονεί στο Θυσιαστήριο του Θεού ο Άνθιμος … αποφάσισε να γυρίσει στη Χίο, αφού πρώτα πραγματοποιήσει … ένα προσκύνημα στο Άγιο Όρος. Για πνευματική ανασύνταξη … ανταλλαγή αδελφικής αγάπης και αγίων εμπειριών … με σεβασμό, με ευλάβεια, με πηγαία χαρά σε αμοιβαία ανταπόδοση … και δώρα … πλούσια και πολλά. «Αν μπορούσα να πάρω όσα μου έδιναν εκείνοι οι άγιοι πατέρες, θα γεμίζαμε ολόκληρες ντουλάπες», θα λέει αργότερα στις μοναχές της «Παναγίας Βοήθειας», και θα προσθέτει ταπεινά. «Δεν έλπιζα ότι θα με αξίωνε ο Θεός να ιδρύσω Μοναστήρι. Φαίνεται όμως ότι εκείνοι οι άγιοι πατέρες το ήξεραν». Και καθώς έλεγε αυτά δάκρυζε, ενώ σκέπαζε με ένα βλέμμα στοργής και σεβασμού το μεγάλο αγιορείτικο Δισκοπότηρο που χρησιμοποιούσε  κατά τη Λειτουργία των Μεγάλων Εορτών στο Καθολικό της Μονής του.

****** ***  ******

Με την επιστροφή του στη Χίο -1912- αρχίζουν οι μεγάλες ώρες της ζωής του … Ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος που αρνιόταν να τον χειροτονήσει … τον είχε τώρα μπροστά του κανονικά χειροτονημένο παπά … που όμως δεν ήξερε ούτε αυτά τα στοιχειώδη κολλυβογράμματα. … Ωστόσο βρήκε τη λύση, τον τοποθέτησε εφημέριο στο μικρό εκκλησάκι του Λεπροκομείου έξω από την πόλη, επενδύοντάς προσχηματικά την τοποθέτηση με έναν τίτλο διευθυντικής ευθύνης για τους δυστυχισμένους αυτούς ανθρώπους … Δεν πρέπει να κατάλαβε τίποτε από το μέγα σκίρτημα που θα ένιωσε ο Άνθιμος ακούγοντας ότι θα πάει εφημέριος στο εκκλησάκι των λεπρών, ούτε να υποπτεύθηκε ότι εκείνη την ώρα ένιωθε ότι έπιανε την ευκαιρία της ζωής του, ή πιο θεολογικά ότι δεχόταν μέγιστο θείο δώρο. Αυτά γράφονται γιατί από τα προηγούμενα φάνηκε και στα επόμενα θα επιβεβαιωθεί ότι ο Δεσπότης δεν αντιμετώπιζε με φιλική διάθεση ούτε τον Πρεσβύτερο και άνθρωπο Άνθιμο,

ούτε και τις δραστηριότητές του.  Φαίνεται όμως ότι για ανθρώπους σαν τον Άνθιμο σημασία έχει όχι πώς σκέπτονται ή πώς ενεργούν απέναντί τους οι προεστώτες τους, αλλά πώς σκέπτεται και πώς ενεργεί ο Θεός.  Και δεν ξέρω, ούτε μπορώ να εξηγήσω πώς καταφέρνουν να μην επηρεάζονται από τους πρώτους, κυρίως όμως πώς καταλαβαίνουν κατά πού θέλει να τους πάει ο Δεύτερος. Γι αυτό ας έρθουμε στον τόπο της βαριάς ανθρώπινης οδύνης, όπου ο Θεός στέλνει τη δική του ανάπαψη και παρηγοριά, το δικό του άνθρωπο.

Ως εκείνη την ώρα, οι όχι και λίγοι λεπροί ζούσαν σε κατάσταση τραγικής εγκατάλειψης. Η κρατική μέριμνα ήταν ανύπαρκτη, η ιατρική φροντίδα υποτυπώδης, καθώς δεν υπήρχαν τότε τα νεώτερα αποτελεσματικά φάρμακα, και αν κρίνουμε και από τους δικούς μου πολύ μεταγενέστερους φόβους, το ενδιαφέρον των άλλων ανθρώπων γι αυτούς τους δύστυχους και πονεμένους ήταν μηδενικό. Μέρα με τη μέρα ιχνηλατούσαν ουσιαστικά σε μια ζωή, που έσβηνε με τις σάπιες σάρκες που άφηναν κομμάτι-κομμάτι να πέφτουν σε αυτό το γκέτο της αδιαφορίας και της αστοργίας .

Η τοποθέτηση του Άνθιμου εκεί θα σταθεί η αφορμή, και θα γίνει ο δυναμικός μοχλός να πάρουν τα πράγματα αυτών των ανθρώπων την άλλη στροφή του δρόμου. Ένας άνθρωπος με ακοίμητο ενδιαφέρον, μεγάλη συμπόνια, και αληθινή αυταπάρνηση στέκεται πλάι τους, ένας πραγματικός άνθρωπος του Θεού, συμμερίζεται τον πόνο τους, παίρνει πάνω του μεγάλο μέρος από το βάρος του σταυρού τους. Τώρα πια δεν είναι μόνοι, είναι ανάμεσά τους το «Παπαδάκι του Λωβοκομείου», όπως δε θα αργήσουν να λένε χαρακτηριστικά οι Χιώτες, και να εννοούν το Γέροντα, τον πατέρα, γιατί όχι συνάμα το γιατρό, οπωσδήποτε όμως το νοσοκόμο, τον αληθινό αδελφό της μεγάλης οδύνης τους.

Και αυτό σε λίγο θα φανεί πεντακάθαρα. Γιατί ο Άνθιμος, ακόμα και με προσωπική εργασία θα επιδοθεί πρώτα στον εξωραϊσμό και τη γενική ανακαίνιση των κτισμάτων στα οποία διέμεναν. Κατόπιν, την εγκατάλειψη, την αφροντισιά, την ξηρασία του περιβάλλοντος χώρου θα διαδεχτεί γρήγορα ένα καταπράσινο περιβόλι, ένας πλούσιος οπωρώνας. Θα ενδιαφερθεί για ουσιαστική ιατρική μέριμνα και φαρμακευτική περίθαλψη. Θα ενεργήσει να φτάσουν σ’ αυτούς τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα προσφεύγοντας σε πλούσιους Χιώτες και  ομογενείς στο εξωτερικό. Το ίδιο θα κάνει για τη βελτίωση της διατροφής τους. Και προσέξτε, δε θα διστάσει από την πρώτη μέρα να παρακάθεται μαζί τους συνδαιτημόνας στο ίδιο τραπέζι. Στις ώρες των αφόρητων πόνων τους θα τρέχει πρώτος, θα μένει άγρυπνος στο προσκεφάλι τους, και δε θα διστάζει να καθαρίζει με τα ίδια του τα χέρια τις δυσάρεστες ροές από τα βαθιά έλκη τους! Προσθέτω ότι τα τελευταία παραπέμπουν σε ανάλογα που έκανε ο Μ. Βασίλειος στο Λεπροκομείο της «Βασιλειάδας», για να δίνει παράδειγμα και θάρρος στους νεώτερους σ’ αυτή της μεγάλης αυταπάρνησης φροντίδα, ως επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο  Θεολόγος.

Και δεν είναι μόνο όσα έκανε ο Άνθιμος προσωπικά, αλλά ότι από αυτά, και την όλη παρουσία του στο Λεπροκομείο, θα σταθεί αφορμή ο χώρος αυτός της οδύνης να γίνει κέντρο ενδιαφέροντος και αγάπης και για τους άλλους χριστιανούς από όλα τα μέρη του νησιού. Κάποιος πρέπει πάντα να αναζωπυρώνει τη φλόγα της αγάπης που θάβουν συχνά οι στάχτες των αδυναμιών στις καρδιές των ανθρώπων. «Οι παλαιότεροι θυμούνται ακόμα το ρεύμα των προσκυνητών, αμέτρητοι που κάθε μέρα φορτωμένοι με τα δώρα της αγάπης τους έφταναν στους λεπρούς ως παρήγοροι άγγελοι», θα γράψει ο Πρωτοπρεσβύτερος Ε. Τζιώτης.

Είναι όμως και τα άλλα, οι σταγόνες του ουρανού, η διδαχή, η προσευχή, η αγρυπνία, η εξομολόγηση, η Λειτουργία, αυτά τα έκτακτα φάρμακα χάρη στα οποία δεν μπορούσε πια να τους λυγίσει εύκολα ο βαρύς πόνος της αποκρουστικής αρρώστιας. Ο μακαριστός Γέροντας

π. Φιλόθεος Ζερβάκος που είχα τη χαρά και την αγάπη να τον επισκεφτεί στο Λεπροκομείο, γράφει. ¨Με εφιλοξένησεν εις το πενιχρόν του κελίον φιλικότατα και αδελφικότατα ως άλλος Αβραάμ. Εθαύμασα την πίστιν του, τον ζήλον του και την αγάπην ην είχε προς τον Θεόν, αλλά και προς τον πλησίον του, και εξαιρέτως προς τους ασθενείς και πάσχοντας εκ της επαράτου και ανιάτου και δεινής ασθενείας της λέπρας. Τόσην αγάπην, στοργήν πατρικήν και ενδιαφέρον εδείκνυε προς αυτούς, ώστε εισήρχετο εις το δωμάτιον εκάστου διδάσκων αυτούς να έχουν πίστιν και υπομονήν, και ελπίδα και αγάπην προς τον Θεόν και να μη λυπούνται και καταβάλλονται υπό της ασθενείας των … Βλέποντες οι ασθενείς την πατρικήν αγάπην και το ενδιαφέρον που εδείκνυε προς αυτούς, τον εσέβοντο, τον ετίμων, τον ευλαβούντο και προθύμως ήκουον τας συμβουλάς και διδασκαλίας του και τα εφήρμοζον, και πολλοί άνδρες και γυναίκες εθεραπεύθησαν ψυχικώς, τινές δε και σωματικώς».

Το λάδι της αγάπης κράτησε ιλαρό το φως αυτού του λυχναριού στο Λεπροκομείο της Χίου δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, παράλληλα με τη θερμή προσφορά στο χώρο της οδύνης, ένιωθε να αναδύεται διακριτικά και να δυναμώνει μέσα του μια ωραία προοπτική για την πρώτη μεγάλη του αγάπη του, την ασκητική ζωή, η προοπτική της ίδρυσης ενός Μοναστηριού. Ήδη είχε αρχίσει να στέκει πλάι του, συμπαραστάτης και βοηθός μια μικρή συνοδεία από μοναχές, που είχαν φτάσει στη Χίο από απέναντι κατατρεγμένες μαζί με τα πλήθη της φοβερής Μικρασιατικής τραγωδίας. Πλησίαζε τα εξήντα, κι αυτός ο ιερός πόθος κρατούσε μέσα του μια νεανική ακμή. Για τούτο δεν κάμφθηκε, όταν με τις πρώτες βολιδοσκοπήσεις, ο οικείος Μητροπολίτης, δέκτης, Κύριος οίδε ποιων υποβολιμαίων αθλιοτήτων, τον απέπεμψε απορρίπτοντας τη σχετική πρόταση.

 

Φαίνεται όμως ότι το πράγμα δεν ήταν καθόλου απλό, δεν επρόκειτο, δηλαδή, για μια προπέτεια, ανοησία, επιπολαιότητα ή κάτι σχετικό. Δε συνηγορούσε σε αυτό, ούτε η ασκητική εμπειρία και πνευματική του ωριμότητα, ούτε αυτή η ηλικία του, ούτε πολύ περισσότερο τα μέχρι τότε δείγματα γραφής της ζωής τους. Αφήστε δα και το σεβασμό, το θαυμασμό, την αγάπη του κόσμου  για το «Παπαδάκι του Λωβοκομείου». Παρά ταύτα θα χρειαστεί να παρέμβουν και να τον βοηθήσουν ορισμένες εκλεκτές οικογένειες της Χίου -Μίχαλου, Μαυριδόγλου, Μαρούση, Νίχα- που με τις θερμές και ενθουσιώδεις εισηγήσεις τους θα κάμψουν την αντίσταση του Δεσπότη, και στις 5  Νοεμβρίου 1927 θα βάλει υπογραφή και σφραγίδα στην άδεια οικοδόμησης της Μονής.

 

Και εδώ τώρα θα φανεί ο πραγματικά δυναμικός παλμός των εξήντα χρόνων του, η αποφασιστικότητα, η οργάνωση, η όλη προετοιμασία, αλλά και η ακαταπόνητη, η ακάματη καταβολή προσωπικής χειρονακτικής εργασίας. Έφτιαχνε το έργο που ονειρευόταν χρόνια, και προσευχόταν, και έδινε γι αυτό τα πάντα, ακόμα και την ψυχή του. Μέσα σε δυο μόνο χρόνια, από τις 19 Φεβρουαρίου 1928  του θεμέλιου Αγιασμού, ως τις 30 Μαρτίου 1930, όλα είχαν τελειώσει. Σκιρτώντας από χαρά, ευφροσύνη, και από καρδίας ευχαριστία στο Θεό, ως άλλος Δαυίδ, «αγαλλομένω ποδί», μαζί με τη μοναχική του συνοδεία, θα μεταφέρει πανηγυρικά το μητρικό κειμήλιο, τη σεπτή εικόνα της «Παναγίας Βοήθειας», χωρίς όλο αυτό το διάστημα να παραλείψει στο ελάχιστο τις υποχρεώσεις που είχε στην πονεμένη Εκκλησία του Λεπροκομείου. Θα αξιωθεί να εισέλθει στη  λαμπρά ανοικοδομημένη Μονή, εκεί στην υπέροχη και δεσπόζουσα θέση του Τουρλουντάδου, που μόνος είχε επιλέξει και αγοράσει την έκταση με τις οικονομίες μιας ζωής.

 

«Εκοπίασεν, ίδρωσε, ηγωνίσθη σωματικώς, επιστατών, επιβλέπων τους κτίστας, τους εργάτας, αλλά και συμβοηθών και συγκοπιών, και συνεργαζόμενος μετ’ αυτών, γινώσκων ότι τα καλά κόπω κτώνται και πόνω κατορθούνται … Αλλά γινώσκων εξ άλλου ότι άνευ της βοηθείας του Θεού, ουδέν δυνάμεθα ποιήσαι, δεν έπαυε να προσεύχεται, ως μοι έλεγε, όταν τον επισκεπτόμην, ιδίως την τελευταίαν φοράν, ότε είχε τελειώσει το κτίριον της Μονής και ο ναός. ‘Να ηξεύρεις πάτερ Φιλόθεε, ότι ο ιερός αυτός Παρθενών εκτίσθη με την βοήθειαν του Παντοδυνάμου Θεού και της Παναγίας. Εάν ο Θεός και η Παναγία δεν εβοήθουν, δεν ήθελον, ήτο αδύνατον να εκτίζετο. Επειδή όμως έβλεπον, ότι ήτο αδύνατον, κατέφυγον δια της προσευχής και εζήτησα την βοήθειαν μετά πίστεως’»!

 

Η μέρα αυτή -30.3.1930- θα χαραχτεί δια βίου βαθιά μέσα του ως ημέρα άφατης χαράς, ανεκλάλητης ευφροσύνης, αλλά και θείας ευλογίας … Συχνά θα επαναλαμβάνει στις μοναχές της μεγάλης αδελφότητας: «Δεν θα λησμονήσω ποτέ εις την ζωήν μου την ημέραν εκείνην που εφέραμεν την χαριτόβρυτον εικόνα της Παναγίας εις το Μοναστήρι. Όταν την κατεβάζαμεν με ψαλμωδίες και θυμιάματα από το ταπεινόν και πτωχόν μου κελλίον και ήλθομεν εδώ. Ουδέποτε εις τας ημέρας του βίου μου θα λησμονήσω την χαράν που είχα. Ή στην γην επατούσα ή επετούσα εις τον ουρανόν, δεν εγνώριζα. Ή στα επίγεια ήμουν ή στα ουράνια δεν αισθανόμουν … Βλέπετε πόσον μας εβοήθησεν η χάρις της κυρίας Θεοτόκου …»

Η οργάνωση της μοναχικής ζωής πάνω στη βάση της αλλεπάλληλης διαδοχής εργασίας– αγιογραφία, πλαστική, ραπτική, κέντημα, υφαντουργία, πλεκτική- και της από καρδίας διδαχής- οκτώ τόμους έχουν αποτελέσει οι κατά καιρούς καταγραφείσες συμβουλές του –κυρίως κατανυκτικής προσευχής και αγρυπνίας υπήρξε υποδειγματική. Γρήγορα επίσης όρισε τη φυσική ηγεσία των μοναχών στο πρόσωπο της πρώτης Ηγουμένης μοναχής Ευπραξίας Γλύκα, και της διαδόχου μετά την κοίμησή της, μοναχής Μάρθας Πετεινάκη. Ο ίδιος θα συνεχίσει να εργάζεται με τα ίδια του τα χέρια μέχρι τα βαθύτατα γηρατειά για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Μονής, για τη δημιουργία και σ’ αυτή την ξερή ερημία της περιοχής ενός καταπράσινου περιβολιού, ενός ανθοστόλιστου κήπου.

Μα εκείνο που τριάντα χρόνια από την ίδρυση της Μονής μέχρι το μακάριο τέλος του θα ανεβάσει στις ψυχές των ανθρώπων μέσα και έξω από τη Χίο το βαθύ σεβασμό και τη μεγάλη αγάπη τους σ’ αυτή τη Μονή, θα είναι η γαλήνη, η ηρεμία, η ουράνια χάρη που θα νιώθουν κάθε φορά που θα πλησιάζουν αυτόν τον Άγιο άνθρωπο με τα λίγα λόγια, τον αδαμάντινο χαρακτήρα, την κρυστάλλινη αρετή, τη βαθύτατη πίστη, την ακοίμητη προσευχή! Γρήγορα θα του αλλάξουν πάλι το όνομα, από «Παπαδάκι του Λωβοκομείου», τώρα θα τον αποκαλούν «Παπαδάκι της Βοήθειας»! Και αυτό θα σημαίνει για τον καθένα κάτι ξεχωριστό, και για όλους πολλά. Θα σημαίνει ακόμα θαυμαστές θεραπείες ψυχικών ή και σωματικών ασθενειών, που με απλή καρδιά και βαθιά πίστη πλείστοι Χιώτες θα αποδίδουν στην προσευχή και αργότερα στη μεσιτεία προς το Θεό του Άνθιμου, αυτού του αγίου ανθρώπου.

Αλλά και η εκκλησιαστική ηγεσία του νησιού δε θα μείνει ασυγκίνητη. Ιδιαίτερα η διάδοχη, ο από Κρανιδίου νέος Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης, λόγιος Ιεράρχης, ο οποίος στις 3 Σεπτεμβρίου 1959, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, χοροστατώντας στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα σφραγίσει με την τιμή του Σώματος της Εκκλησίας τον ανύσταχτο εργάτη της αγάπης του Χριστού, λέγοντας μεταξύ άλλων και τα εξής. «Ένας άνθρωπος, ο πατήρ Άνθιμος, αφοσιωμένος στο Θεό, οπλισμένος καλά με την αγάπην και την λατρείαν προς τον Θεόν, αποφάσισε μόνος να κτίσει ένα λιμάνι- ξεκούρασμα όχι μόνο για τόσες αδελφές αφιερωμένες στο Θεό, αλλά και για πολύν κόσμον. Και εμόχθησε, και εκουράσθηκε, και έχυσε ποτάμι αίματα και τον ιδρώτα του, και ετιμωρήθηκε, και άκουσε βρισιές, και εποτίστηκε φαρμάκια, και εκατηγορήθηκε και εβασανίστηκε σκληρά για να το κτίσει. Και ξεσπούσαν επάνω του καταιγίδες, και θύελλες, και οι φουρτούνες τον χτυπούσαν κατακέφαλα-να προσθέσει ο γράφων υπομνηστικά, πόθεν ως μη όφειλε προερχόμενες; Και όμως έμενε βράχος ασάλευτος. Έσκυβε το κεφάλι του και όλα περνούσαν από πάνω του. Και έλεγε και επαναλάμβανε: «Ευλογητός ο Θεός», και «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν», όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και εμπρός του έσπερνεν ο σατανάς αγκάθια, και πετούσε στο δρόμο του φίδια και σκορπιούς, μα ο πατήρ Άνθιμος τα υπερνικούσε όλα, διότι έλαβεν την  εξουσίαν από τον Θεόν «του πατείν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού» ! Και δεν μπόρεσε ο σατανάς να σκοτίσει με ό,τιδήποτε κι αν μεταχειρίστηκε το μυαλό του ιδρυτού και να τον εμποδίσει από το μεγάλο του έργο. Αλλά κατόρθωσε με τη βοήθεια του Θεού και έκτισε ένα γαληνεμένο λιμάνι για να βρουν ξεκούρασμα οι ταξιδιώτες της ζωής. Και έρχονται οι άνθρωποι από τον κόσμο καταφορτωμένοι από συμφορές και βάσανα καθημερινά και βρίσκουν ξεκούρασμα ψυχικό και σωματικό από την «Παναγία Βοήθεια», κι από τη γαλήνια κι αγία μορφή του …»

 

Πέντε μήνες αργότερα- 15 Φεβρουαρίου 1960- ο Θεός θα τον καλέσει κοντά του. να αναπαυτεί από τον κόπων του, ο ενενηντάχρονος κατάλευκος λευίτης, και να ευλογεί από το ουράνιό του  Θυσιαστήριο την πνευματική καρποφορία της Μονής του. Η πορεία του προς το μακάριο τέλος, ιδιαίτερα ευλογημένη ως την έσχατη στιγμή, αφιερωμένη όλη σε προσευχή, σε συγχωρητικό άνοιγμα καρδιάς, βαθιά κατάνυξη, σιωπηλή διδαχή. Στις 27 Ιανουαρίου 1960, γιορτή της ανακομιδής των ιερών Λειψάνων Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου, μετά τη Θεία Λειτουργία και τη θεία μετάληψη, με τα μάτια κυριολεκτικά

πνιγμένα στο δάκρυ θα σταυρώσει κύκλω το Μοναστήρι λέγοντας: «Η ευλογία του Θεού ας είναι πάντοτε πλούσια στη Μονή, και η χάρις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ας είναι βοήθεια σε όλους μας»! Την 1η Φεβρουαρίου θα καλέσει τις μοναχές και σε έναν συμβουλευτικό αποχαιρετισμό, και αφήνω καθένα να εννοήσει τι ένιωσαν εκείνες οι μακάριες γυναίκες, όχι μόνο από τους μεστούς λόγους του, που η ιδιάζουσα αυτή στιγμή τους έδινε μια άλλη δυναμική, αλλά κυρίως από το άκουσμα των λέξεων: «Είμαι ενενήντα ενός χρονών». Αλλά και πόση ήταν η συγκινησιακή τους φόρτιση, όταν στο τέλος ύψωσε σε σταυροειδή ευλογία τα χέρια του και είπε: «Όλη η Χίος να έχει την ευχή μου την ταπεινή ! Όλη η Χίος να είναι ευλογημένη … Όλος ο κόσμος να έχει την ευχή μου … Όλοι οι χριστιανοί ας είναι ευλογημένοι … ας μου συγχωρήσουν κι εμένα του αμαρτωλού …»

 

Στις 13 Φεβρουαρίου ευχαριστώντας το Μητροπολίτη  Χίου, που τέλεσε Ευχέλαιο για την αγάπη του, θα προσθέσει με σταθερή φωνή: «Φεύγω πλέον Σεβασμιώτατε, εύχεσθε υπέρ εμού». Δυο μέρες μετά -15.2.60- θα γείρει στον κύκλο της αιωνιότητας με τον ήλιο, να γέρνει στη δύση της ημέρας λούζοντας με το ρόδινο φως του το Μοναστήρι !

******   ***   ******

    Έχω καταγράψει το μακάριο τέλος αρκετών «μορφών αγωνιστικής αγιότητας της Εκκλησίας των χρόνων μας» μέχρι τώρα, και απέφυγα να αναφέρω πολλά για την ηρεμία, τη σταθερότητα, την απουσία φόβου … που βαδίζουν προς το επίγειο τέλος. Ούτε τώρα θα αποτολμήσω να γράψω κάτι, γιατί σ’ αυτούς τους αγίους ανθρώπους τα διακριτικά σημεία-στοιχεία που παραθέτω μιλάνε διάτορα και επαναλαμβάνουν σε «ευήκοα: ώτα»:  «Εμοί το ζειν Χριστός και το αποθανείν κέρδος», να λέει στο όνομά τους, και να τους σφραγίζει  ο Απόστολος Παύλος!

 

Ο Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων, όλο το ιερατείο του νησιού, σύμπασα η αδελφότητα των ογδόντα μοναστριών της «Παναγίας Βοήθειας» σε βαρύ κατά το ανθρώπινο πένθος, και μέγα πλήθος πιστών από το νησί και έξω, θα τον συνοδεύσουν στον απέριττο τάφο πλάι στο Καθολικό της Μονής. Ο αδελφός Ηγούμενος της Μονής Μυρσινιδίου Χρυσόστομος Γεραζούνης κατά την επιθυμία του θα κατεβάσει με τα χέρια του το ιερό λείψανό στο τιμημένο χώμα του ελεύθερου πια μαρτυρικού όμως νησιού! Ευλογημένες οι ψυχές που φεύγουν με δυνατές τις μεγάλες ελπίδες μας, ζωντανές σε επίπεδο βεβαιότητας! Ακόμα κι ο τάφος τους πλάι σε μια εκκλησιά χτισμένη από τα χέρια τους, στη γαλήνια ηρεμία ενός Μοναστηριού, είναι ένα όνειρο, μια ανάπαψη! Είναι μια αλλιώτικη ευτυχία !

Εφημερίδες τοπικές -«Πρόοδος»,  «Χιακός Λαός» – περιοδικά του νησιού -«Εθνομάρτυς Πλάτων ο Χίου»- θα αφιερώσουν εξαίρετα σημειώματα στη μνήμη του, Επίσκοποι, εκλεκτοί κληρικοί, θεολόγοι, άνθρωποι των γραμμάτων θα καταθέσουν ευλαβείς μνήμες, ενδιαφέροντα περιστατικά από την αγία ζωή και το έργο του … Από την πλευρά του ο Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Τζανακάκης θα θυμάται που τον συμβούλευε: «Πάντοτε και σε όλους να είσαι πράος, επιεικής, και η ευχή να μη λείπει από τα χείλη σου … Το Όνομα του Χριστού και της Παναγίας μας να μη λείπει από τα χείλη σου. Εκτός από αυτό να διδάσκεις τους ανθρώπους, όσο μπορούν να προσεύχονται, έστω και μια λέξη προσευχής, να τη λένε. Κι αν δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία, να προσεύχονται στο δωμάτιό τους. ‘Ημείς ναός Θεού εσμέν’ -1Κορ,6,19- δε λέει ο Απ. Παύλος; Να μη λησμονείς αυτά που παρέλαβες, και να μην παύεις να ευχαριστείς το Θεό για κάθε ευεργεσία που σου παρέχει». Και πως αναπολώντας τη ζωή του πρόσθετε. «Κανένας δεν πήγε στη Βασιλεία του Θεού με τις ανέσεις της ζωής, αλλά με βάσανα, και μαρτυρικά, με αγώνες ασκητικούς, με διάφορες θλίψεις, με την υπομονή, κι όπως λέει ο λόγος του Θεού, «‘ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται», Ματθ.10,22.

 

   Να πω εδώ πως μιλώντας ακριβώς γι αυτά τα βάσανα και  τις πολλές θλίψεις, έμμεσα πλην ευδιάκριτα πρέπει να υπονοούσε και την αρνητική στάση της παλιάς εκκλησιαστικής

ηγεσίας του νησιού απέναντί του, όταν κάποτε εξηγούσε στον π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλο τον τρόπο που τα υπέμενε, και με τη χάρη του Θεού τα ξεπερνούσε; «Δεν κάνω τίποτε σπουδαίο, έλεγε, ακολουθώ τη σοφία που έχει σκορπίσει απλόχερα ο Θεός στη φύση του. Θα έχεις προσέξει ότι όταν λυσσομανούν οι άνεμοι, τα στάχυα χαμηλώνουν τις κορφές τους, κι όταν κοπάσει η μανία τους τις ανασηκώνουν πάλι. Αυτά που ο Θεός έμαθε σε τούτο το πολύτιμο για τον άνθρωπο και την Εκκλησία του φυτό, αυτό κάνω»! Αφοπλιστική κατάθεση, εμπειρικής αναφοράς και διδαχής ότι, «χωρίς την ταπείνωση, όσα κι αν κατορθώσει ο χριστιανός δεν μπορεί να σωθεί», διακριτική εξήγηση της θείας καθοδήγησης του γιατί  απαντούσε έτσι !

******   ***   ******

      Δεν μπορεί παρά να κλείσει κανείς εδώ επανερχόμενος σε πρότερα. Παράξενος ο Θεός, και παράξενα ενεργεί! Μόνο η Αγάπη του ξέρει γιατί  έτσι οικονομεί τα πράγματα των ανθρώπων και της Εκκλησίας Του! Γιατί βάζει έναν έμπορο να της χαρίσει έναν πολύτιμο μαργαρίτη κρυμμένο στην ασημότητα ενός αγράμματου τσαγκάρη, κι αφήνει έξω από μια τέτοια ευλογία, μια τέτοια ευτυχία έναν Επίσκοπο. «Άρχισαν να φοραίνουν ένα-ένα τα άμφια με τις σχετικές ευχές στο σεμνό καλογεράκι της Χίου, που τα μάτια του έτρεχαν από συναίσθηση και συγκίνηση … Με το σχήμα τώρα του παπά θα έπαιρνε δύναμη και φώτιση από το Θεό Πατέρα να γίνει για χρόνια πολλά αρχηγός μυριάδων ψυχών, που εύρισκαν κοντά του την απολύτρωση της ψυχής τους, την πίστη, την παρηγοριά! Έσπειρε σαν καλός  γεωργός το λόγο του Θεού …», μας λέει πάλι  από καρδίας αγαθής η Ανδρονίκη Διοματάρη-Λάμπρου, βάζοντας γυαλιά  σε πολλούς εμβριθείς θεολόγους τε και άλλους.

 

Αυτά είναι τα μεγάλα μυστικά που κινούσαν δια βίου τον Άνθιμο Βαγιάνο, και ως «Παπαδάκι του Λωβοκομείου» και ως «Παπαδάκι της Παναγίας Βοήθειας»! Αυτά τον έκαναν μια ψυχή ασκημένη στην προσευχή, ανθεκτική στη δοκιμασία, ακαταγώνιστη στη δημιουργικότητα, αφιλόκερδη και ριψοκίνδυνη στην αγάπη! Για τον άνθρωπο αυτό ειδικά θα πρότεινα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις δυο τελευταίες λέξεις, «ριψοκίνδυνη αγάπη»!  Γιατί, αν η αγάπη μένει σε όλες τις εποχές «η αχίλλειος πτέρνα» των χριστιανών, δεν ξέρω τι θα πούμε όταν την αναζητήσουμε και ως ριψοκίνδυνη στη ζωή τους, στη ζωή μας.

 

Αυτά τα λίγα αρκούν για το κλείσιμο μιας αναφοράς στην και επίσημα πια αγία μορφή και σεπτή παρουσία  του Άνθιμου Βαγιάνου του ταπεινού Πρεσβύτερου θα μου συγχωρηθεί να πω πρώτα και πιο ψηλά της ριψοκίνδυνης αγάπης στην οδύνη των λεπρών, και κατόπιν της κλασσικής ασκητικής καθοδήγησης των μοναστριών της «Παναγίας Βοήθειας»!

Με «την αγάπην την πρώτην, ην ουκ αφήκα …»

Αθανάσιος Κοτταδάκης

 

 

Η συγκλονιστική επιγραφή στον Τάφο του Μ. Κωνσταντίνου – Τι προφητεύει για την Κωνσταντινούπολη, για μεγάλο πόλεμο και… για την Ελλάδα

Ο τάφος αυτός βρίσκεται στο Ναό των Αγίων Αποστόλων της Βασιλεύουσας. Για πάνω από 1.000 χρόνια το κείμενό της παρέμενε ένα μεγάλο μυστήριο. Εκείνος που μπόρεσε να την αποκρυπτογραφήσει ήταν, 13 μόλις χρόνια πριν από την αποφράδα μέρα της Άλωσης της Πόλης, ο μετέπειτα Πατριάρχης και σοφός της Ορθοδοξίας, ο Γεννάδιος Σχολάριος.

Το κείμενο της επιγραφής-προφητείας, όπως ακριβώς βρέθηκε πάνω στην πλάκα του μνήματος, ήταν το εξής:

Τ. πτ. τ. ιδτ. Η βελ. τ. ιμλ. Ο Κλμν. μαμθ. μ. δ. ν. τρπσ. γν. τ. πλολγ. τ. επτλφ. κρτσ. εσθ. βελε. εθν. ππλ. κτξ. κ. τ. νσ. ερμσ. μχρ. τ. εξν. πτ. ιστργτν. πθσ. τ. ινδκτ. πλυσ. κτδ. τ. εντ. τ. ιδκτ. ε. τβρ. τ. μρ. μλ. δ. ν. στρτσ. τ. δκτ. τ. ιδκτ. τ. δμτ. τρπσ. πλ. επστψ. ετ. χν. τ. δμτ. πλμ. εγρ. μγ. μρκτ. στρβν. κ. τ. πλθ. κ. τ. φλ. σνδ. τ. επρ. δ. θλσ. κ. ξρ. τ. πλμ. σνω. κ. τ. ισμλ. τρπσ. τ. απγν. ατ. βσλσ. ελτ. μκρ. ολγ. τ. δ. ξθ. γν. αμ. μτ. τ. πκτρ. ολ. ιμλ. τπσ. τ. επλφ. επρο. μετ. τ. πρμ. ττ. πλμ. εγρ. εφλ. ηγρων. μχ. τ. ππτ. ωρ. κ. φν. βσ. ττ. στ. στ. μτ. φβ. σπστ. πλ. σδω. ε. τ. δξ. τ. μρ. αδ. ερτ. γν. θμστ. κ. ρμλο. ττ. εξτ. δσπυ. φλ. γ. εμ. υπχ. κ. ατ. πρλβτ. θλμ. εμ. πλρτ.

Το αινιγματικό κείμενο της επιγραφής-προφητείας το αποκωδικοποίησε μόλις το 1440 ο Γεννάδιος Σχολάριος:

«Τη πρώτη της Ινδίκτου, η βασιλεία του Ισμαήλ ο καλούμενος Μωάμεθ, μέλλει δια να τροπώση γένος των Παλαιολόγων, την Επτάλοφον κρατήσει, έσωθεν βασιλεύσει, έθνη πάμπολα κατάρξει, και τας νήσους ερημώσει μέχρι του Ευξείνου Πόντου. Ιστρογείτονας πορθήσει τη ογδόη της Ινδίκτου, εις τα βόρεια τα μέρη μέλλει δια να στρατεύση τη δεκάτη της Ινδίκτου τους Δαλμάτας τροπώσει, πάλιν επιστρέψει έτι χρόνον, τοις Δαλμάτοις πόλεμον εγείρει μέγαν μερικόν τε συντριβήναι και τα πλήθη και τα φύλα συνοδή των εσπερίων δια θαλάσσης και ξηράς τον πόλεμον συνάψουν, και τον Ισμαήλ τροπώσουν. Το απόγονον αυτού βασιλεύσει έλαττον μικρόν ολίγον. Το δε ξανθόν γένος άμα μετά των πρακτόρων όλον Ισμαήλ τροπώσουν, την Επτάλοφον επάρουν μετά των προνομίων.

Τότε πόλεμον εγείρουν έμφυλον ηγριωμένον, μέχρι της πεμπταίας ώρας και φωνή βοήσει τρίτον, στήτε, στήτε, στήτε, μετά φόβου σπεύσατε πολλά σπουδαίως εις τα δεξιά τα μέρη άνδρα εύρητε γενναίον θαυμαστόν και ρωμαλέον, τούτον έξετε. Δεσπότην, φίλος γαρ εμού υπάρχει. Και αυτόν παραλαβόντες, θέλημα εμού πληρούται».

Η επιγραφή-προφητεία του τάφου του Μεγ. Κωνσταντίνου αφορά σε γεγονότα 17 ολόκληρων αιώνων! Από την εποχή του Κωνσταντίνου (4ος αιώνας μ.Χ.) μέχρι και… τη δική μας. Προλέγει την ακμή και την εξάπλωση των Τούρκων (οθωμανική αυτοκρατορία) και την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Προλέγει τη νίκη των Ασιατών επί των βόρειων λαών (τους Δαλμάτας τροπώσει – Δαλμάτες ήτανε οι λαοί που ζούσανε πάνω από το Δούναβη).

Προλέγει δηλ. την πολιορκία της Βιέννης από τους Τούρκους το 1683. Αλλά προλέγει και τη συντριβή των εχθρών μας στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913 (και τα πλήθη και τα φύλα συνοδή των εσπερίων δια θαλάσσης και ξηράς τον πόλεμον συνάψουν και τον Ισμαήλ τροπώσουν). Τέλος, επαληθεύτηκε και η γέννηση-δημιουργία της νέας Τουρκίας πάνω στις στάχτες της οθωμανικής αυτοκρατορίας υπό τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ (το απόγονον αυτού βασιλεύσει έλαττον μικρόν ολίγον)… Μέχρι αυτό το σημείο η προφητεία της θαυμαστής επιγραφής επαληθεύτηκε απόλυτα!

Μένει τώρα να επαληθευτεί και το υπόλοιπο μέρος της, που αρχίζει από την φράση «Το δε ξανθόν γένος άμα μετά των πρακτόρων όλον Ισμαήλ τροπώσουν και τελειώνει στο θέλημα εμού πληρούται».

Ως Ισμαήλ στο Βυζάντιο αναφέρονταν στους Τούρκους-Μουσουλμάνους και βέβαια ξανθό γένος είναι οι Ομόδοξοί μας, οι Ρώσοι!

Αναφέρεται λοιπόν στη συντριβή των Τούρκων από τη Ρωσία και τους δορυφόρους της (πράκτορες στο κείμενο) σε έναν πόλεμο που… ίσως γίνει σύντομα! Προλέγει πως η Κωνσταντινούπολη θα κυριευθεί από τους Ορθόδοξους Ρώσους (Το δε ξανθόν γένος άμα μετά των πρακτόρων όλον Ισμαήλ τροπώσουν, την Επτάλοφον επάρουν μετά των προνομίων). Και εκεί πέρα θα ακολουθήσει και θα γίνει φοβερός πόλεμος (Τότε πόλεμον εγείρουν έμφυλον ηγριωμένον)…

Πηγή: briefingnews.gr-http://www.diakonima.gr

Advertisements

“Η Ρωμιοσύνη υπάρχει και θα υπάρχει πάντα”

Η Ρωμιοσύνη είναι μια ιδέα που αγκαλιάζει την ιστορία της ελληνικότητας, όπως την διέπλασαν οι Έλληνες μέσα από τους αιώνες. Υπάρχουν αρνητικές και θετικές πλευρές αυτής της πορείας όπως αναδύονται από την ιστορία των αιώνων. Επομένως δεν με εντυπωσιάζουν αυτές οι δραματικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία στη  σύγχρονη εποχή. Κι’ αυτό γιατί η Ρωμιοσύνη για μένα υπάρχει και θα υπάρχει πάντα, αδιάφορα αν στην επιφάνεια της ζωής μας επικρατούν δυνάμεις που ανήκουν στο χάος. Κι’ αυτό γιατί η αρμονία υπάρχει στα βάθη του λαού μας, έτοιμη να μας λούσει με το φως της στην κατάλληλη ιστορική στιγμή. Και δεν κατοικεί μόνο στο βάθος του λαού μας, αλλά βρίσκεται κι ανάμεσά μας. Φτάνει κανείς να θελήσει να τη δει. Δηλαδή να δει όλα τα επιτεύγματα των σύγχρονων Ελλήνων με τη ζωή και το έργο τους έμειναν πιστοί στη Ρωμιοσύνη.
          Μίκης Θεοδωράκης, Εφημ. “Πρώτο Θέμα”
Advertisements

Μ. Τεσσαρακοστή 2017 – Γέρων Νίκων

Advertisements