Ο Άγιος Σπυρίδων

Advertisements

Ἡ ἐμπειρία τῆς θεολογίας, δηλ. τῆς ἐν Χριστῷ Θείας Σαρκώσεως.

unnamed

(Ἀπάντηση στήν ἀ-λογία καί στήν βορβορώδη σαρκική θρησκεία, στή Νέα Ἐποχή)

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«Ἀληθῆ Θεοτόκον, πάντες ἐπιγνόντες σε, πάναγνε Δέσποινα, τόν ἐκ σοῦ τεχθέντα, Θεόν Λόγον εἰδότες κηρύττομεν, ἐν δυσίν οὐσίαις, θελητικαῖς, αὐτεξουσίαις, ὑπέρ λόγον καί νόμον τῆς φύσεως».[1]

Αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ ἀλήθεια τῆς ἐκκλησίας, αὕτη ἡ θεολογία τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί πατέρων. Αὐτήν τήν ἐμπειρική θεολογία καί ἀγάπη πρός τό θεανδρικόν πρόσωπον τοῦ τῆς μεγάλης βουλῆς ἀγγέλου, Ἰησοῦ Χριστοῦ, μᾶς ἀφήνει ὡς παρακαταθήκην καί ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης. Μᾶς δίδαξε ὁ Ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, ὅτι οὕτως δυνάμεθα νά ἑορτάζομεν ἀληθῶς καί εἰλικρινῶς τήν Ἄχραντον αὐτοῦ Γέννησιν ἐκ τῆς ἀειπαρθένου καί θεοτόκου Μαρίας.

Ἀρκεῖ νά δεχτοῦμε ὡς βίωμά μας τήν δική του ἁγία ὑπακοή, τήν ἀγγελική του καθαρότητα, καθώς καί τήν ὑψοποιό του ταπείνωση. Ὁ δρόμος μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἷναι ἡ πορεία ἀπό τό κατ’εἰκόνα στό καθ’ὁμοίωσιν.

Πρότυπο αἰώνιο, ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Μεσσίας. Ὁ Κύριος, ὡς τῆς μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος, ὑπήκουσε κατά πάντα στόν πατέρα, ὅπως τόν ἔδειξε  στόν κόσμο ὁ Τίμιος Πρόδρομος λέγοντας: «Ἵδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ». Ὁ ἵδιος ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ προφήτης, ὑπάκουος κατά πάντα στόν Θεό, μετέβη στόν Ἰορδάνη καί βάπτιζε βάπτισμα μετανοίας.

Μᾶς παρέδωσε δέ τήν σκυτάλη τῆς θεογνωσίας καί θεολογίας ἀπό τήν Π.Διαθήκη στήν Κ.Διαθήκη. Δηλαδή γιά τόν Ἄσαρκο Λόγο στόν Ἔνσαρκο Λόγο, μέσω τῶν μαθητῶν Του, κυρίως τόν πρῶτο θεολόγο καί παρθένο Ἀνδρέα τόν πρωτόκλητο καί Ἰωάννη τόν ἠγαπημένο καί ἐπιστήθιο φίλο τοῦ Ἱησοῦ. Αὐτοί οἱ δύο ἀπόστολοι κάνοντας ὑπακοή στόν δικό τους πνευματικό πατέρα, ἠκολούθησαν κατά πόδας τόν Μεσσία Ἰησοῦ.

Καί Ἐκεῖνος βραβεύοντας τήν ὑπακοή τους, ὡς καί αὐτός στόν οὐράνιο πατέρα Του, γύρισε τό πρόσωπό Του πρός αὐτούς, τούς κοίταξε καί τούς μετέδωσε τήν ἐμπειρική ὀρθόδοξο θεολογία, ὡς πρός τόν Μεσσία, δίνοντάς τους τήν δυνατότητα, ἐκείνη τήν ἡμέρα νά ἐντρυφήσουν καί νά ζήσουν μαζί Του τήν θέα τοῦ Ἀκτίστου φωτός καί τήν γλυκύτητα τῆς ἀγάπης τοῦ θεανδρικοῦ Του προσώπου.

Ἔτσι καί αὐτοί, φλογισμένοι ἀπό τό πῦρ τῆς θεότητος, χάριτι Χριστοῦ, ἔτρεξαν νά μεταδώσουν τό χαρμόσυνο μήνυμα στούς λοιπούς ἀδελφούς τους «Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν». Τό ἴδιο καί σήμερα ὅπως τότε ὁ Μεσσίας Ἰησοῦς ἐξέλεξε τά μωρά τοῦ κόσμου καί ἐξουθενημένα ἵνα καταισχύνουν τούς σοφούς, ἀσόφους καί τούς ἰσχυρούς, ἀνίσχυρους τοῦ κόσμου τούτου. Λέγω ἀδελφοί μου, γιά τούς τρεῖς μεγάλους φωστῆρες, διδασκάλους καί εὐεργέτες ἡμῶν τε καί ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, τόν Ἅγιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη καί τόν Ἅγιο Ἰάκωβο τῆς Εὐβοίας.

Καί οἱ τρεῖς αὐτοί ἅγιοι, ἐκτός τῆς μεγάλης καθαρότητας καί ταπείνωσης, ἀσκήθηκαν καί ἀπέκτησαν τό χάρισμα τῆς ὑπακοῆς στό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Ἰησοῦ καί ἀνεδείχθησαν αἰώνια πρότυπα γιά ἐμᾶς καί τούς μετά ἀπό ἐμᾶς, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Τότε δηλαδή πού ὁ Χριστός Ἱησοῦς θά ἔλθει ἐν δόξη μετά τῶν ἀγγέλων καί θά διαθέσει στούς κατά χάριν ὁμοίους του ἀδελφούς του τήν βασιλεία τοῦ πατέρα του, σέ ὅσους δηλαδή στήν ἐπίγεια παρουσία Του μοίρασε καί μοιράζει μέσῳ τῶν θείων γραφῶν  τάς δέκα μνᾶς[2], λέγοντάς μας ὅτι ἀναχωρεῖ μέ τήν Ἁγία Ἀνάληψή Του, νά λάβει τήν βασιλεία τοῦ πατέρα Του, τήν ὁποία θά χαρίσει ἐρχόμενος στήν δευτέρα παρουσία Του κρίνοντας μέ δικαιοσύνη.

Ἀδελφοί μου, « Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὑρανοῦ ἀπαντήσατε…».

Τό λοιπόν, παρακαλῶ τήν ἀγάπη σας, μακράν ἀπό κάθε κοσμικό καί παγανιστικό, εἰδωλολατρικό καί δυσῶδες σαρκικό φρόνημα, πού ἡ Ν.Ἐποχή καί παγκοσμιοποίηση προβάλλει ἐνώπιον μας, ξεδιάντροπα, ἀδίστακτα, σχιζοφρενικά καί στανικά κατά κόρον.

Στῶμεν καλῶς, ἀδελφοί.

Ἀς τρέξουμε μέ καθαρότητα, ταπείνωση καί ὑπακοή νά ἀγκαλιάσουμε τόν Σωτήρα Χριστό στήν ταπεινή φάτνη προσφέροντάς Του ὡς τίμια δῶρα τήν καθαρά ἐξομολόγηση καί τήν ὑπακοή στίς ἐντολές Του, ὅπως μᾶς δίδαξαν καί μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι πατέρες μας.

Εἴθε νά γίνει . Ἀμήν.

 Υ.Γ.

Ἔγραφα τήν 2α Δεκεμβρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

[1] Τροπάριο Κανόνος τῆς Θεοτόκου εἰς τόν ὄρθρον τῆς Παρασκευῆς ,ἦχος πλ.Δ΄

[2] Κατά Λουκάν,κεφ.ιθ’ στίχ.13

Από πού πάει για τον Θεό; – π. Δημητρίου Μπόκου.

Η ανθρώπινη φύση μας έχει υποστεί φθορά. Δεν είναι όπως πρωτοβγήκε από τα χέρια του Δημιουργού της. Και η φθορά αυτή είναι διττή. Ψυχική και σωματική. Αιτία της φθοράς είναι η πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία. Με την πτώση του αυτή έχασε ο άν-θρωπος την παραδεισιακή ζωή, που με τη συνεργία της Χάριτος του Θεού θα τον οδηγούσε στην αφθαρσία και την αθανασία.
Τη σωματική φθορά την παρατηρούμε εύκολα. Το σώμα μας προσβάλλεται και ταλανίζεται συχνά από την πολυποίκιλη ασθένεια. Αλλά και χωρίς να υφίσταται νόσος εμφανής, αλλοιώνεται βαθμιαία από μία λανθάνουσα φθορά, από τη δια βίου κόπωση, που δρα σω-ρευτικά πάνω του και το οδηγεί από την ακμή στην παρακμή, από τη νεότητα στο γήρας και τελικά στον θάνατο. Ο θάνατος είναι το τε-λευταίο και χειρότερο σύμπτωμα της φθοράς, το αποτρόπαιο τέλος που απεύχεται κάθε άνθρωπος. Με την πτώση του ανθρώπου «η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε και δια της αμαρτίας ο θάνατος» (Ρωμ. 5, 12).
Και ενώ βλέπουμε, νοιώθουμε άμεσα τη σωματική μας φθορά, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την πνευματική φθορά. Με την είσοδο της αμαρτίας η ψυχή μας αλλοιώθηκε. Μέσα της κατοίκησαν τα συ-μπτώματα της αμαρτίας, τα πάθη μας. Οι υγιείς δυνάμεις της ψυχής ασθένησαν. Άλλαξαν ρότα και ανέκρουσαν πρύμναν. Αντί να βλέπουν προς τα μπρος, προς τα άνω, προς τον Θεό και να προσπαθούν για το καλό, στράφηκαν προς τα πίσω, προς τα κάτω, προς το κακό. Η δύναμη της αγάπης, αντί να κατευθύνεται προς τον άλλον, στράφηκε προς εαυτόν. Ο άνθρωπος κλείστηκε στο εγώ του. Πάνω απ’ όλα α-γαπά και φροντίζει τον εαυτό του. Ακόμα κι όταν αγαπάει τον άλλον, το κάνει εγωκεντρικά. Με βάση την ευχαρίστηση ή το κέρδος που έ-χει από αυτόν. Όταν αυτά εκλείψουν, ο άλλος δεν σημαίνει τίποτε. Δεν έχει καμμιά αξία. Δεν είναι παραπάνω από μια στυμμένη λεμονό-κουπα. Η κατάσταση αυτή κυοφορεί σιγά σιγά τον πνευματικό θά-νατο.
Ο άνθρωπος πρέπει να αναστρέψει τα πράγματα. Τη ροπή προς το κακό να την κάνει πάλι αγάπη προς τον άλλον, τον Θεό και τον άνθρωπο. Μα η στροφή αυτή μόνο εύκολη δεν είναι. Και όταν ακόμη ο άνθρωπος αναζητεί τον Θεό, το κάνει κάποτε εγωιστικά. Για το δι-κό του καλό. Ξεχνάει εύκολα τον άλλον. Μπρος στον δικό του πνευ-ματικό σκοπό, πάνε πίσω όλα τα άλλα. Ο άλλος κάποτε θεωρείται εμπόδιο και όχι δρόμος προς τον Θεό. Λησμονούνται συχνά τα λόγια του αγίου Αντωνίου, ότι «εκ του πλησίον εστί η ζωή και ο θάνατος». Και ότι τίποτε δεν κάνει πιο γνήσιους τους ανθρώπους από το «κοι-νωνείν αλλήλοις» (Μέγας Βασίλειος).
Ένας μοναχός κάποτε έφυγε από το κοινόβιο και πήγε στην έρη-μο, να ζήσει μόνος του ως ησυχαστής. Ήθελε να αφοσιωθεί μέρα νύ-χτα στα πνευματικά, χωρίς να τον απασχολεί και να τον διακόπτει τίποτε. Νόμιζε πως μέσα στην ερημιά και την ησυχία θα μπορούσε να πετύχει πιο εύκολα την ένωση με τον Θεό. Ύστερα όμως από δυο-τρείς ημέρες, μέσα στην πνευματική του προσήλωση, ένοιωσε κοντά του μια παρουσία. Ένα μικρό ποντίκι είχε σκαρφαλώσει στην τρύπια παντόφλα του και περιεργαζόταν το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού του. Η προσοχή του αποσπάστηκε τότε από την προσευχή και τη μνήμη του Θεού. Ενοχλήθηκε, γιατί ήθελε να είναι εντελώς αμέριμνος στην επικοινωνία του με τον Θεό. Λέγει λοιπόν θυμωμένος στο πο-ντίκι:
Γιατί, βρε σιχαμένο, μου διακόπτεις την προσευχή μου;
Γιατί πεινάω, απάντησε το ποντίκι.
Και, χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι το ποντίκι μίλησε με ανθρώ-πινη φωνή, ο ερημίτης είπε:
Φύγε από δω, μαγαρισμένο, εγώ προσπαθώ με χίλιους κόπους να ενωθώ με τον Θεό, και συ μου ζητάς να ασχοληθώ με την κοιλιά σου;
Τίναξε αμέσως το πόδι του και πέταξε τον ποντικό στην άλλη άκρη της σπηλιάς.
Τότε το ποντίκι γυρίζει και, κοιτάζοντάς τον με ηρεμία στα μάτι-α, του λέει:
– Άκου λοιπόν και μάθε το για πάντα:
Αν δεν βρεις τον Θεό μέσα απ’ τη φροντίδα σου για τους συνα-σκητές σου,
και για τον γέρο Αββακούμ, που ψήνεται στον πυρετό και πεθαί-νει από την πείνα στη διπλανή σου σπηλιά,
αλλά και για τον κάθε Αββακούμ, δηλαδή τον πλησίον σου,
που πονάει, υποφέρει, πεινάει, διψάει και κείται γυμνός και πλη-γωμένος,
και δεν τον συμπονέσεις και δεν του σταθείς στα προβλήματά του,
τότε ποτέ, μα ποτέ, δεν θα μπορέσεις να ενωθείς με τον Θεό της αγάπης και του ελέους.
Και χάθηκε ο ποντικός.
(http://pneumatikixara.blogspot.gr/2011/10/m.html).
Ώστε ο δρόμος μας για τον Θεό περνάει πάντα από τον πλησίον μας. Αλλιώς καταντάει μια επανάληψη της αποτυχημένης προσπά-θειας για θέωση του πρώτου ανθρώπου, που σημαδεμένη απ’ την κακομοιριά του εγωκεντρισμού απεργάζεται μέσα μας τον πνευματι-κό θάνατο και όχι την επιστροφή στη ζωή.
Καλό θα ήταν να μην το ξεχνάει αυτό κανένας χριστιανός!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
Σαρανταήμερο 2017

Α ν τ ι ύ λ η
Ι. Ναός Αγ. Βασιλείου, 481 00 Πρέβεζα
Τηλ. 26820 25861/23075/6980 898 504
email: antiyli.gr@gmail.com

Θαύμα του Οσίου Παταπίου μεταστροφής ετερόδοξης

Κίνδυνος να μετατραπεί η Eλλάδα σε μουσουλμανική χώρα μέχρι το 2050!

 Η Ελλάδα πολύ σύντομα, στο ορατό μέλλον, μέχρι το 2050, θα έχει μετασχηματιστεί σε μουσουλμανική χώρα. Αυτό προκύπτει από ψύχραιμη μελέτη των αμείλικτων στατιστικών στοιχείων και δεδομένων σχετικών με τις γεννήσεις, τους θανάτους και τη μαζική είσοδο μουσουλμάνων μεταναστών από τα ανατολικά σύνορα.

Οι μουσουλμάνοι θα ανέρχονται απο 570.000 έως και 1,1 εκατ. σε ένα ελληνικό πληθυσμό ο οποίος θα μειώνεται συνέχεια και με το ποσοστό των γερόντων (άνω των 65 ετών) να αυξάνεται ραγδαία.

Πιο συγκεκριμένα το ανεξάρτητο αμερικανικό ινστιτούτο δημοσίευσε τις προβολές του για μια περιοχή που περιλαμβάνει τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (της Βρετανίας συμπεριλαμβανομένης) αλλά και τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Τρία σενάρια μετανάστευσης εξετάστηκαν από το Pew, το οποίο εκτιμά πως το ποσοστό των μουσουλμάνων μεταξύ των μεταναστών που έφθασαν στην Ευρώπη από το 2010 έως το 2016 ανέρχεται στο 53%.

Στο πρώτο (μηδενική μετανάστευση), που υποθέτει μια άμεση και μόνιμη διακοπή της μετανάστευσης, ακόμη και της τακτικής, προς τις χώρες αυτές, προβλέπεται πως ο μουσουλμανικός πληθυσμός θα αυξηθεί από το 4,9% στα μέσα του 2016 στο 7,4% των κατοίκων των χωρών αυτών το 2050.

Το Pew εξηγεί αυτή την εξέλιξη από το γεγονός πως «οι μουσουλμάνοι είναι πιο νέοι (13 ετών κατά μέσο όρο) και έχουν υψηλότερο δείκτη γεννητικότητας (περίπου ένα παιδί παραπάνω ανά γυναίκα) σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους, οι οποίοι γηράσκουν συνεχώς».

Tο δεύτερο σενάριο (μεσαία μετανάστευση) βασίζεται στη συνέχιση της μετανάστευσης που καταγράφεται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια αλλά προϋποθέτει ότι θα σταματήσει η άφιξη μεταναστών που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, οι μουσουλμάνοι θα αποτελούν το 11,2% του ευρωπαϊκού πληθυσμού το 2050.

Τέλος, το τρίτο και πλέον δυσοίωνο σενάριο (ισχυρή μετανάστευση) προβλέπει πως η πολύ σημαντική αύξηση των εκτοπισμένων που παρατηρήθηκε το 2014-2016 συνεχίζεται με αυτό τον ρυθμό έως το 2050, με αποτέλεσμα το ποσοστό των μουσουλμάνων πολιτών να φθάσει το 14% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Ένα ποσοστό που είναι σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερο από το σημερινό, «σημαντικά μικρότερο» εκείνο των χριστιανών και των «άθρησκων» μαζί, αλλά ικανό για να δημιουργήσει τεκτονικές αναδιατάξεις στην δημογραφική σύνθεση και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Ελλάδα: 1.000.000 οι μουσουλμάνοι το 2050

Για την Ελλάδα τα στοιχεία αλλοίωσης του πληθυσμού είναι ιδιαίτερα άσχημα. Σύμφωνα με το ινστιτούτο το 2050 το 6,3% του πληθυσμού θα αποτελείται απο μουσουλμάνους και αυτό εάν από αύριο κιόλας μηδενιστεί η παράνομη μετανάστευση! Κάτι που φυσικά είναι αδύνατο να γίνει.

Εάν λάβουμε υπόψη ότι την ίδια περίοδο ο πληθυσμός της Ελλάδας θα έχει πέσει στα 8,9 εκατ. κατοίκους (στο αισιόδοξο σενάριο εκ των οποίων το 30 με 33% θα είναι άνω των 65 ετών), ο μουσουλμανικός πληθυσμός μεταφράζεται σε 570.000 άτομα.

Σημειώνεται πως η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη αριθμεί 98.000 ή το 0.95% του πληθυσμού (όπως ήταν πριν απο κάποια χρόνια) η αύξηση στο 6,3 στην καλύτερη περίπτωση των μουσουλμάνων στην Ελλάδα, εγκυμονεί τρομακτικούς κινδύνους.

Εάν η παράνομη μετανάστευση συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, κάτι που είναι και το πλέον πιθανό, τότε το ποσοστό αυτό θα διπλασιαστεί στο 12,6% δηλαδή στο 1.114.000 μουσουλμάνων, ενδεχομένως και υψηλότερο καθώς κανείς δεν εγγυάται ότι οι αποκαλούμενες «μεταναστευτικές ροές» (sic) θα μείνουν ίδιες με σήμερα και δε θα αυξηθούν περαιτέρω.

Όλα αυτά την ώρα που το 2050 η Ελλάδα θα είναι μια χώρα μεσηλίκων και γερόντων, καθώς οι άνω των 65 ετών κάτοικοί της θα είναι σχεδόν ο ένας στους τρεις (30-33% από 21% που είναι σήμερα σε σχέση με το 7% το 1951!) και οι κάτω των 14 ετών θα είναι μόλις 12-14,8%, από 15% που είναι φέτος και 28% που ήταν το 1951.

Η εκτίμηση του PEW για τον μουσουλμανικό πληθυσμό που χει σήμερα στην Ελλάδα ανέρχεται στο 5,7%, δηλαδή περίπου 620.000 άτομα.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι Έλληνες Μουσουλμάνοι της Θράκης που κινούνται στα επίπεδα των 100.000.

Τα ποσοστά των μουσουλμάνων στην Ευρώπη το 2050 εάν η παράνομη μετανάστευση μηδενιστεί σήμερα.

Πηγή iellada.gr