Πῶς μποροῦμε νὰ καταπολεμήσουμε τὸν φόβον μας γιὰ τὸν θάνατον;

Προς τους ηλεκτρονικούς φίλους (και πνευματικούς αδελφούς ) αποστέλλουμε την «Απορία της Ημέρας…».Έτσι το ονομάζουμε πλέον.

Είναι απορίες μαθητών-μαθητριών ανωτέρου Κατηχητικού Λυκείων πόλεως  Λαρίσης που απευθύνονταν στον μακαριστό Γέροντα π.Αθανάσιο Μυτιληναίο,τον μεγάλο αυτό σύγχρονο  Ορθόδοξο Πνευματικό ερμηνευτή που πολλοί τον ονόμασαν  «Χρυσόστομο του 21ου αιώνα».

Ἀπορία 6η.

Θάνατος.

Πῶς μποροῦμε νὰ καταπολεμήσουμε τὸν φόβον μας γιὰ τὸν θάνατον;

Τὸ φαινόμενον εἶναι παγκόσμιον. Ἂν δὲν ὑπῆρχε ὁ θάνατος, ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ φιλοσοφοῦσε. Ὁ ἄνθρωπος ψάχνει τὴν ἀλήθεια, γιατὶ στὸ βάθος ὑπάρχει ὁ θάνατος∙ -Τί ὑπάρχει παραπέρα; θὰ ζήσω αἰωνίως ἢ τελειώνω στὸν τάφο; Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα γέννησε τὴν φιλοσοφία. Ὁ ἄνθρωπος ἐπειδὴ δὲν βρῆκε τὴν ἀλήθεια, γι᾿ αὐτὸ ἔχει τὸν φόβον. Μπορεῖ νὰ μὲ καθησυχάζει κάποιο φιλοσοφικὸ σύστη­μα, ἀλλὰ ἄραγε εἶναι ἀλήθεια αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει ὡς δεδομένον ἀπὸ τὴν φιλοσο­φίαν; (θέτει τὸ ἐρώτημα ὁ ἄνθρωπος).

Στοὺς χρόνους τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅλα τὰ φιλοσοφικὰ συστήματα εἶχαν ξοφλήσει, καὶ ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶχαν χρεωκοπήσει∙ ἔμενε κάτι νὰ πεῖ ἀκόμη ἡ στωικὴ φιλοσοφία, τὴν ὁποίαν ὑπηρέτησε ὁ Μᾶρκος Αὐρήλιος, αὐτοκράτωρ. Ἔγραψε ἕνα βιβλίο «Εἰς ἑαυτόν», ἀλλὰ τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι ἐνῶ ἦταν φιλόσο­φος καὶ ἔγραψε σύγγραμμα, ἐστάθη διώκτης τῶν Χριστιανῶν. Ἡ Ἁγία Παρα­σκευὴ ἐμαρτύρησε ἐπὶ Μάρκου Αὐρηλίου. Αὐτὰ εἶναι τὰ περίεργα καὶ ἀντιφατι­κά. -Ἂν ἤσουν φιλόσοφος πραγματικῶς, θὰ ἄφηνες τὸ πεδίον ἐλεύθερον νὰ φι­λοσοφήσει ὁ ἄλλος, νὰ ψάξει, νὰ βρεῖ… Γιατί θέτεις ὑπὸ δοκιμασίαν, μάλιστα σὲ τρομερὰ μαρτύρια, τοὺς Χριστιανούς, Μᾶρκε Αὐρήλιε;

Ὁ φόβος προέρχεται ἀπὸ τὴν ἄγνοια τοῦ τί ὑπάρχει παραπέρα. Μέσα στὸν Ἰουδαϊσμὸ ἔχουμε γνῶσι τοῦ τί ὑπάρχει, ἀλλὰ ἔχουμε τὸν φόβον, διότι ὁ ἑβραῖος γνωρίζει ἀπὸ ἀποκάλυψι τί ὑπάρχει, καὶ αὐτὸ εἶναι ὁ σκοτεινὸς ᾅδης∙ γι᾿ αὐτὸ λέγει ὁ Δαβὶδ σ᾿ ἕναν ψαλμό∙ «Πρὶν μὲ πάρεις Κύριε ἀπὸ τὴν ζωὴν τούτην, ἄσε με λίγο νὰ ἀναψύξω, λίγο νὰ χαρῶ τὴν ζωή∙ ἐκεῖ στὸν ᾅδην, ποιός θὰ σὲ ὑμνήσει; τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ σῶμα μας μὲ τὶς φωνητικὲς χορδές του θὰ λειώσει στὸν τάφο;» Γι᾿ αὐτὸ ἐθεωρεῖτο ἡ μακροζωΐα, ἀπὸ τὰ φυσικὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, ὡς τὸ μεγαλύτερο. Θυμηθεῖτε, στὴν πρώτη ἐντολή, τῆς ἐπαγγελίας, ὅπως λέγεται, ποὺ εἶναι ἡ τιμὴ πρὸς τοὺς γονεῖς∙ «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἔση μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς». Περὶ ᾅδου μίλησαν καὶ οἱ ἕλληνες, ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν νὰ τὸ βεβαιώσουν∙       -Ὑπάρχει, δὲν ὑπάρχει, καὶ πῶς γίνεται αὐτό; -Ἐδῶ ὑπάρχει ἀποκάλυψις, ὅτι ὑπάρχει ᾅδης καὶ εἶναι φοβερὸς γιὰ τὶς ψυχές.

Συνεπῶς, δῶρον γιὰ τὸν πιστὸν εἶναι νὰ ζήσει πολλὰ χρόνια πάνω στὴν γῆ, καὶ ὅσο τὸ δυνατὸν ἀργότερα νὰ φτάσει στὸν ᾅδη.

Ἔρχεται ὁ Χριστὸς ὁ ὁποῖος κατῆλθε εἰς τὸν ζοφερὸν ᾅδην, καὶ μέρος τοῦ ᾅδου ἔγινε παράδεισος (ἐκεῖ ποὺ εἶναι οἱ δίκαιοι). Ὅταν εἶπε εἰς τὸν ληστήν∙ «Σήμερα θὰ εἶσαι μαζί μου εἰς τὸν παράδεισον», ὁ ληστὴς πῆγε εἰς τὸν ᾅδην, ὅμως ὁ Χριστὸς πῆγε λίγο πιὸ μπρο­στά. Ὁ Χριστὸς πέθανε ἐπὶ Σταυροῦ, ὥρα 3.00 τὸ μεσημέρι, οἱ ληστὲς λίγο πιὸ μετά, ἀφοῦ τοὺς ἔσπασαν τὰ κόκκαλα γιὰ νὰ πεθάνουν. Ὁ ληστὴς δὲν βρῆκε τὸν ᾅδην, ἀλλὰ τὸν παράδεισον. Κατὰ κυριολεξίαν λοιπὸν ἔγινε ὅ,τι τοῦ εἶπε ὁ Χριστός∙ δηλαδή «σήμερα», πρὶν βασιλεύσει ὁ ἥλιος∙ αὐτὸ εἶναι τὸ σήμερα κατὰ τὸ ἑβραϊκὸν ἡμερολόγιον.

Μέρος τοῦ ᾅδου ἔγινε παράδεισος, γιατὶ ὅσοι δὲν πίστευσαν καὶ ἔμειναν ψυχρὲς καὶ παγωμένες ψυχές, ἔμειναν ὅπως ἦταν, καὶ περιμένουν τὴν κρίσιν, γιὰ νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν κόλασιν. Ὁ παράδεισος εἶναι φωτεινός, ἀλλὰ εἶναι ἀτελὴς διότι λείπει τὸ σῶμα∙ εἶναι μόνον οἱ ψυχές, μέσα σὲ εὐτυχία, θεωμένεςὍλοι οἱ ἅγιοι εἶναι ἐκεῖ, ἀναμένουν ὅμως νὰ ἐπαναποκτήσουν τὸ χαμένο ἀπὸ τὸν θάνα­τον σῶμα τους. Ὅταν γίνει ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν, θὰ περάσουν ἀπὸ τὸν πα­ράδεισο εἰς τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, μὲ τὰ σώματά τους. Στὸν ᾅδη οἱ ἁμαρτωλοὶ εἶναι ὡς ψυχές, στὴν κόλασι θὰ εἶναι μὲ τὰ σώματά τους.

Ἕνας ποὺ γνωρίζει ὅτι ὁ Χριστὸς νίκησε τὸν θάνατον καὶ ὅτι ἂν φύγει ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωὴ καὶ ἀγαπᾶ τὸν Χριστὸν καὶ εἶναι τηρητὴς τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, τότε φοβεῖται πλέον τὸν θάνατον; -Γι᾿ αὐτὸ ἔχουμε τὸ φαινόμενον τῶν μαρτύρων. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη δὲν ἔχουμε μάρτυρες, πλὴν μιᾶς οἰκογε­νείας, τῶν Μακκαβαίων, οἱ ὁποῖοι, παρ᾿ ὅτι ξεκινᾶ ἡ ὑπόθεσίς τους ἀπὸ μία ἐθνι­κοθρησκευτικὴ ὑπόθεσι, ἔχουν εἰς τὸ μαρτύριό τους ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Χριστιανικοῦ μαρτυρίου. Ἕνα ἀπὸ τὰ ἑπτὰ παιδιὰ τῆς Σολομονῆς (καὶ αὐτὴ μάρτυς, μὲ τὸν διδάσκαλό τους τὸν Ἐλεάζαρο), εἶπε εἰς τὸν Ἀντίοχον τὸν ἐπιφανῆ (ἀπὸ τοὺς ἐπιγόνους τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου)∙ «Τύραννε, ἂν τώρα ἐσὺ καταστρέφεις τὴν ζωήν μου, καὶ κατακόπτεις τὰ μέλη μου ἀπὸ τὸ σῶμα, σοῦ λέγω ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς ἀναστήσει καὶ θὰ μᾶς δώσει πίσω τὰ χαμένα μέλη τοῦ σώματός μας». Νὰ γιατὶ σᾶς εἶπα ὅτι εἶναι ἕνα προανάκρουσμα τοῦ Χριστιανικοῦ μαρτυρίου τὸ μαρτύριον τῶν Μακκαβαίων.

Ἂν ὅμως στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἔχουμε μάρτυρες μόνον αὐτὲς τὶς ψυχές, στὴν Καινὴ Διαθήκη ἔχουμε ἑκατομμύρια μάρτυρες, διότι πιὰ ὁ ᾅδης δὲν εἶναι ὁ ζοφερός∙ ὁ Χριστιανὸς δὲν φοβεῖται τὸν θάνατον.

 

Τὸ θέμα βρίσκεται στὸ ἂν ὑπῆρξα σωστὸς τηρητὴς τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. –Μήπως δὲν ὑπῆρξα; -Τότε διατηρῶ ἕναν φόβον, διότι δὲν ξέρω ποῦ θὰ ἀπο­λή­ξω. Αὐτὸ τὸ βλέπουμε καὶ στὴν ζωὴ μερικῶν Ἁγίων∙ αὐτὸν τὸν φόβον.

Εἶναι ὅμως καὶ ἕνα ἄλλο στοιχεῖον∙ εἶναι ἕνα φυσικὸν στοιχεῖον, ὁ χωρι­σμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα. Ἐπειδὴ ὁ χωρισμὸς εἶναι ἀφύσικον πράγμα, καὶ εἶναι ὁ φόρος ποὺ πληρώνουμε διὰ τὴν πτῶσι μας, γι᾿ αὐτὸ πάντα ὑπάρχει ἕνας φόβος. Ὅμως ὁ φόβος αὐτὸς εἶναι ἢ μηδέν, ἢ κοντὰ στὸ μηδέν. Ὁ πιστὸς ἄνθρω­πος δὲν φοβεῖται τὸν θάνατον! ἀρκεῖ νὰ ἔχει τὴν πληροφορία ὅτι ὁ Χρι­στὸς ἐνοικεῖ μέσα του, ὁ θάνατος νικήθηκε ἀπὸ τὸν Χριστόν, καὶ ἔτσι μένει μέσα στὸν Χριστόν, ἐνσωματωμένος, ὥστε (ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος)∙ «ὅταν φανερωθεῖ ὁ Χριστός», κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία, δηλαδὴ ἡ ζωή μας∙ «τότε θὰ φανερωθεῖ καὶ ἡ δική μας ζωή», ἡ ὕπαρξίς μας, διότι ἐκεῖνος ζεῖ∙ θὰ ζήσουμε καὶ ἐμεῖς σὲ ἐκεῖνον, διότι εἴμαστε φυτευμένοι εἰς ἐκεῖνον, ἐνσωματωμένοι εἰς τὸν Χριστόν.

Γι᾿ αὐτὸ ζοῦμε τὴν μυστηριακὴ ζωή, καὶ νὰ τὴν ζοῦμε σωστὰ γιὰ νὰ μᾶς ἀναστήσει ὁ Θεὸς τὴν ἐσχάτη ἡμέρα.

ΥΓ.Επισυνάπτεται και σε μορφή W για εκείνους που  θέλουν να την αποθηκεύσουν στο αρχείο τους.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: